نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین گیرنده ملانوکورتین 1 مونوسیت‌ها (MC1R) و سطوح پلاسمایی پپتید محرک مونوسیت- آلفا (α-MSH) در مردان جوان دارای اضافه وزن انجام شد. روش شناسی: تعداد 20 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن (میانگین ± انحراف معیار؛ سن، 88/1± 2/25 سال؛ حداکثر اکسیژن مصرفی 28/4±9/41؛ وزن، 74/7±3/85 کیلوگرم؛ چربی بدن، 1/3±6/25 درصد و شاخص توده بدن، 6/1±3/27) به طور داوطلبانه و با آرایش تصادفی در دو گروه کنترل (C) و تمرین تناوبی شدید (HIT) تقسیم و در این تحقیق شرکت کردند. گروه C در طول دوره تحقیق به فعالیت عادی روزمره خود ادامه داد. گروه HIT در طول شش هفته پروتکل تمرین، 3 جلسه در هفته روی نوارگردان تمرین کردند. تمرین شامل 8 اینتروال با مسافت 300 متر و با شدت معادل 100 تا 110درصد vVO2max بود که هر دو هفته، 1 اینتروال به حجم آن اضافه شد و فواصل استراحت بین اینتروال ها به صورت استراحت فعال و نسبت آن به زمان تمرین 1:2 تنظیم گردید. شاخص‌های آنتروپومتریکی و نمونه‌های خونی ناشتایی در دو مرحله قبل و 48 ساعت بعد از اتمام پروتکل تحقیق اندازه‌گیری و ثبت شدند. رژیم غذایی آزمودنی‌ها، قبل از شروع تمرین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی (2×2) استفاده شد. نتایج: تحلیل واریانس مکرر نشان داد 6 هفته تمرین HIT باعث کاهش معنی‌داری در وزن بدن (002/0P=)، BMI (005/0P=) و چربی بدن (001/0P=) شد؛ همچنین بیان پروتئین MC1R مونوسیت-ها متعاقب تمرین HIT افزایش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (001/0P=) اما در غلظت پلاسمایی پپتید محرک مونوسیت- آلفا متعاقب تمرین HIT تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید (56/0P=). بحث و نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان داد که تمرین HIT باعث افزایش معنی‌داری در بیان پروتئین MC1R مونوسیت‌ها در مردان جوان و غیرفعال می‌شود؛ و ممکن است در کنترل و پیشگیری التهاب مزمن و بیماری در مردان دارای اضافه وزن از طریق تاثیر ضد التهابی گیرنده MC1R مونوسیت‌ها درگیر باشد. علاوه بر این به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع
 2. Robinson LE, Buchholz AC, Mazurak VC.
 3. Inflammation, obesity, and fatty acid
 4. metabolism: influence of n-3
 5. polyunsaturated fatty acids on factors
 6. contributing to metabolic syndrome.
 7. سید محسن آوندی و همکاران
 8. Applied Physiology, Nutrition, and
 9. Metabolism. 2007 2007/12/01; 32(6):
 10. -24.
 11. Corander MP, Coll AP. Melanocortins and
 12. body weight regulation: Glucocorticoids,
 13. Agouti-related protein and beyond.
 14. European Journal of Pharmacology.
 15. ;660(1):111-8.
 16. Corander MP, Fenech M, Coll AP. Science
 17. of Self-Preservation. Circulation. 2009
 18. December 1, 2009;120(22):2260-8.
 19. Starowicz K, Przewłocka B. The role of
 20. melanocortins and their receptors in
 21. inflammatory processes, nerve regeneration
 22. and nociception. Life Sciences.
 23. ;73(7):823-47.
 24. Bertolini A, Tacchi R, Vergoni AV. Brain
 25. effects of melanocortins. Pharmacol Res.
 26. ;59(1):13-47.
 27. Ferrari W, Gessa GL, Vargiu L. Behavioral
 28. effects induced by intracisternally injected
 29. ACTH and MSH. Ann N Y Acad Sci.
 30. ;104:330-45.
 31. Wikberg JE. Melanocortin receptors:
 32. perspectives for novel drugs. Eur J
 33. Pharmacol. 1999;375(1-3):295-310.
 34. Eves PC, Haycock JW. Melanocortin
 35. signalling mechanisms. Adv Exp Med Biol.
 36. ;681:19-28.
 37. Patel HB, Bombardieri M, Sampaio ALF,
 38. D'Acquisto F, Gray M, Grieco P, et al.
 39. Anti-inflammatory and
 40. antiosteoclastogenesis properties of
 41. endogenous melanocortin receptor type 3 in
 42. experimental arthritis. The FASEB Journal.
 43. December 1, 2010;24(12):4835-43.
 44. Patel HB, Leoni G, Melendez TM, Sampaio
 45. ALF, Perretti M. Melanocortin Control of
 46. Cell Trafficking in Vascular Inflammation
 47. Melanocortins: Multiple Actions and
 48. Therapeutic Potential. In: Catania A, editor.
 49. Advances in Experimental Medicine and
 50. Biology. 681: Springer New York; 2010. p.
 51. -106.
 52. Holloway PM, Smith HK, Renshaw D,
 53. Flower RJ, Getting SJ, Gavins FNE.
 54. Targeting the melanocortin receptor system
 55. for anti-stroke therapy. Trends in
 56. Pharmacological Sciences. 2011;32(2): 90-
 57. Haskell-Luevano C, Sawyer TK, Hendrata
 58. S, North C, Panahinia L, Stum M, et al.
 59. Truncation studies of alpha-melanotropin
 60. peptides identify tripeptide analogues
 61. exhibiting prolonged agonist bioactivity.
 62. Peptides. 1996;17(6):995-1002.
 63. Lu D, Willard D, Patel IR, Kadwell S,
 64. Overton L, Kost T, et al. Agouti protein is
 65. an antagonist of the melanocytestimulating-
 66. hormone receptor. Nature.
 67. ;371(6500):799-802.
 68. Jonsdottir IH. Special feature for the
 69. Olympics: effects of exercise on the
 70. immune system: neuropeptides and their
 71. interaction with exercise and immune
 72. function. Immunol Cell Biol.
 73. ;78(5):562-70.
 74. de Meirleir K, Naaktgeboren N, Van
 75. Steirteghem A, Gorus F, Olbrecht J, Block
 76. P. Beta-endorphin and ACTH levels in
 77. peripheral blood during and after aerobic
 78. and anaerobic exercise. Eur J Appl Physiol
 79. Occup Physiol. 1986;55(1):5-8.
 80. Farrell PA, Kjaer M, Bach FW, Galbo H.
 81. Beta-endorphin and adrenocorticotropin
 82. response to supramaximal treadmill
 83. exercise in trained and untrained males.
 84. Acta Physiol Scand. 1987;130(4):619-25.
 85. Schwarz L, Kindermann W. Betaendorphin,
 86. adrenocorticotropic hormone,
 87. cortisol and catecholamines during aerobic
 88. and anaerobic exercise. Eur J Appl Physiol
 89. Occup Physiol. 1990;61(3-4):165-71.
 90. Valdemarsson S, Andersson D, Bengtsson
 91. A, Bogren M, Edvinsson L, Ekman R.
 92. Gamma 2-MSH increases during graded
 93. exercise in healthy subjects: comparison
 94. with plasma catecholamines, neuropeptides,
 95. aldosterone and renin activity. Clin Physiol.
 96. ;10(4):321-7.
 97. Henagan TM PM, Cheek DJ, Kirk KM,
 98. Barbee JJ, Stewart LK. The melanocortin 3
 99. receptor: a novel mediator of exerciseinduced
 100. inflammation reduction in
 101. postmenopausal women? J Aging Res.
 102. ;10.4061/2011/512593.
 103. Henagan TM, Forney L, Dietrich MA,
 104. Harrell BR, Stewart LK. Melanocortin
 105. receptor expression is associated with
 106. reduced CRP in response to resistance
 107. training. Journal of Applied Physiology.
 108. August 1, 2012;113(3):393-400.
 109. Bhardwaj RS, Schwarz A, Becher E,
 110. Mahnke K, Aragane Y, Schwarz T, et al.
 111. Pro-opiomelanocortin-derived peptides
 112. induce IL-10 production in human
 113. monocytes. J Immunol. 1996;156(7):2517-
 114. در مردان دارای اضافه وزن 712 α-MSH مونوسیت ها و سطوح پلاسمایی پپتید MC1R تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین گیرنده
 115. Catania A, Gatti S, Colombo G, Lipton JM.
 116. Targeting Melanocortin Receptors as a
 117. Novel Strategy to Control Inflammation.
 118. Pharmacological Reviews. 2004 March 1,
 119. ;56(1):1-29.
 120. Luger TA, Brzoska T. α-MSH related
 121. peptides: a new class of anti-inflammatory
 122. and immunomodulating drugs. Annals of
 123. the Rheumatic Diseases. 2007 November 1,
 124. ;66(suppl_3):iii52-iii5.
 125. Redondo P, Garcia-Foncillas J, Okroujnov
 126. I, Bandres E. Alpha-MSH regulates
 127. interleukin-10 expression by human
 128. keratinocytes. Arch Dermatol Res.
 129. ;290(8):425-8.
 130. Huffman KM, Slentz CA, Bales CW,
 131. Houmard JA, Kraus WE. Relationships
 132. between adipose tissue and cytokine
 133. responses to a randomized controlled
 134. exercise training intervention. Metabolism.
 135. ;57(4):577-83.
 136. Ferreira FC, de Medeiros AI, Nicioli C,
 137. Nunes JE, Shiguemoto GE, Prestes J, et al.
 138. Circuit resistance training in sedentary
 139. women: body composition and serum
 140. cytokine levels. Applied physiology,
 141. nutrition, and metabolism = Physiologie
 142. appliquee, nutrition et metabolisme. 2010
 143. Apr;35(2):163-71. PubMed PMID:
 144. Epub 2010/04/13. eng.
 145. Cha SH, Lane MD. Central lactate
 146. metabolism suppresses food intake via the
 147. hypothalamic AMP kinase/malonyl-CoA
 148. signaling pathway. Biochemical and
 149. Biophysical Research Communications.
 150. ;386(1):212-6.
 151. van Hall G, Stromstad M, Rasmussen P,
 152. Jans O, Zaar M, Gam C, et al. Blood lactate
 153. is an important energy source for the
 154. human brain. J Cereb Blood Flow Metab.
 155. ;29(6):1121-9.
 156. Lam CKL, Chari M, Wang PYT, Lam
 157. TKT. Central lactate metabolism regulates
 158. food intake. American Journal of
 159. Physiology - Endocrinology And
 160. Metabolism. 2008 August
 161. ;295(2):E491-E6.
 162. Cone RD. Studies on the Physiological
 163. Functions of the Melanocortin System.
 164. Endocrine Reviews. 2006 December 1,
 165. ;27(7):736-49.
 166. Mehta S, Farmer J. Obesity and
 167. inflammation: A new look at an old
 168. problem. Current Atherosclerosis Reports.
 169. ;9(2):134-8.
 170. Quistorff B, Secher NH, Van Lieshout JJ.
 171. Lactate fuels the human brain during
 172. exercise. The FASEB Journal. 2008
 173. October 1, 2008;22(10):3443-9.
 174. Catania A. The melanocortin system in
 175. leukocyte biology. J Leukoc Biol.
 176. ;81(2):383-92.