مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ

2 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،

3 داﻧﺸﮕﺎه بیرجند

4 داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ

5 داﻧﺸﮕﺎه آزاد

چکیده

هدف: کراتین و گلوتامین از جمله مکمل‌هایی هستند که بر سوخت و ساز پروتئین نقش دارند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه بود. روش‌شناسی: بدین منظور 36 کشتی‌گیر استان مازندران به صورت داوطلب انتخاب و به سه گروه همگن 12 نفره مصرف‌کننده کراتین (تجربی 1)، مصرف‌کننده کراتین-گلوتامین (تجربی 2) و دارونما (کنترل) تقسیم شدند. و در یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، ویژگی‌های آنتروپومتریکی (وزن، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن) و فیزیولوژیکی (قدرت بیشینه، اوج و میانگین توان و کل کار انجام شده) مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون‌های کلوموگروف–اسمیرنوف و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی‏داری 05/0p< به ترتیب برای بررسی نرمالیته توزیع نمونه‏ها و مقایسه اختلاف میانگین بین‏گروهی استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد بین اثر مکمل‏گیری در گروه کراتین و کراتین-گلوتامین با گروه کنترل در متغیر قدرت بیشینه تفاوت معنی‏داری وجود داشت (04/0 p=) ولی بین دو گروه کراتین و کراتین-گلوتامین تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد(60/0 p=). همچنین در سایر متغیرها نیز بین آزمودنی‌های سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم تاثیر مصرف مکمل‌های کراتین و کراتین-گلوتامین بر شاخص‌های عملکردی (اوج توان، میانگین توان و کل کار انجام شده) و ساختاری (وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن) کشتی‌گیران، با توجه به اثرات احتمالی سوء مصرف این مکمل‌ها و مصرف بی‌رویه و غیر اصولی آنها توسط ورزشکاران توصیه می‌شود در مصرف آنها احتیاط لازم بعمل آید.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. - Khaledan A, Mirdar SH, Sedaghati-Zadeh SH,
 3. Gorji-Kesvati M. (2008). The Effect of selected
 4. NaHCO3 suplimentaion on acid-bace status and
 5. performance time of wrestlers heavy intermittent
 6. work. Journal of the Sport Science Research
 7. Center. 20:39-50.
 8. -2 اکبرنژاد علی، رواسی علیاصغر، امینیان توراندخت،
 9. نورمحمدی عیسی ( 1385 ). تاثیر مصرف مکملهای
 10. گلوتامین و کراتین بر هملکرد ورزشی کشتیگیران نخبه
 11. پس از یک دوره کاهش وزن حاد. نشریه حرکت. شماره
 12. ,- 27 ، صفحات 173
 13. - Bemben MG, Lamont HS. (2005). Creatine
 14. supplementation and exercise performance.
 15. Journal of Sport Medicine. 35(2):107-125.
 16. - McArdle WD, Katch VL. (2000). Essentials of
 17. exercise physiology. Second edition, Lippincott
 18. Williams and Wilkins.
 19. - Havenetidis K, Tommy B. (2005). Assessment of
 20. the ergogenic properties of creatine using an
 21. intermittent exercise protocol. Journal of Exercise
 22. Physiology Online. 8(1):26-33.
 23. - Wolinsky I, Driskell JD. (2004). Nutritional
 24. ergogenic aids. CRC Petts, LIC.
 25. .( -7 طاهره موسوی و مجتبی عبدالهی (مترجمین) ( 1382
 26. ایمونولوژی و ورزش. انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ
 27. اول.
 28. - Lacey, JM and Wilmore DWIS. (1990). Glutamine
 29. a conditionally essential amino acide. Nutr. Rev.
 30. :297-309.
 31. -9 اوصالی علی، کردی محمد رضا، آزاد احمد ( 1388 ). تاثیر
 32. مصرف مکمل کربوهیدرات و اسید آمینه شاخهدار در
 33. دوره بازیافت بر ترشح انسولین و حفظ عملکرد کشتی-
 34. .144- گیران. نشریه حرکت. شماره 2، صفحات 129
 35. -Artioli GG, Gualano B, Coelho DF, Benatti FB,
 36. Gailey AW, Lancha AH Jr. (2007). Does sodiumbicarbonate
 37. ingestion improve simulated judo
 38. performance? International Journal Sport
 39. Nutrition Exercise Metabolism. 17(2):206-17.
 40. -Cheol Won Lee, Jung Myung Lim, Young.Suk Ji.
 41. (2006). The effect of sodium bicarbonate and
 42. creatine loading on kicking ability of taekwondo
 43. players. Journal of Strength Conditioning
 44. Research.. 12(5):217-226.
 45. -Micheal G, bemben and Hugh S, lamont. (2005).
 46. Creatine Supplementation and Exercise
 47. Performance. Journal of Sport Medicine.
 48. (2):107-125.
 49. - -Urbanski RL, Vincent WJ and Yaspelkis BB.
 50. (1999). Creatine supplementation differentially
 51. affects maximal isometric strength and time to
 52. fatigue in large and small muscle groups.
 53. International Journal of Sports Nutrition.
 54. (2):136-45.
 55. -Bogdanis G. (2007). Muscle Metabolism and
 56. Fatigue During Sprint Exercise: Effects Of
 57. Creatine Supplementation. Journal of Strength
 58. Conditioning Research.. 2:92-97.
 59. -Yquel RJ, Arsac LM, Thiaudiere E. (2002). Effect
 60. of creatine supplementation on phosphocreatine
 61. resynthesis, inorganic phosphate accumulation
 62. and pH during intermittent maximal exercise.
 63. Journal of Sports Sciences. 20(5):427-435.
 64. -Haffman JR, Stout JR, Falvo MJ, Kang J,
 65. Ratamess NA. (2005). Effect of low-dose, shortduration
 66. creatine supplementation on anaerobic
 67. exercise performance. Journal of Strength
 68. Conditioning Research. 19(2):260-4.
 69. -17 داودیان نصراله، قراخانلو رضا، بنی طالبی ابراهیم، برمکی
 70. میثم چاله چاله و همکاران
 71. سارا، خازنی علی ( 1391 ). مقایسه اثرات مصرف کراتین
 72. مونوهیدرات،بیکربنات سدیم و توام آنها بر اجراهای
 73. بیهوازی و لاکتات خون کشتیگیران. مجله علوم تغذیه
 74. و صنایع غذایی ایران. سال هفتم، شماره 2، صفحات
 75. .66-57
 76. -Craig J, Biwer Randall L, Jensen W, Daniel
 77. Schmidt, Philip BW. (2003). The effect of
 78. creatine on treadmill running with high-intensity
 79. intervals. Journal of Strength and Conditioning
 80. Research. 17(3):439-445.
 81. -19 سلطانی حامد ( 1385 ). تأثیر مصرف کراتین بر لاکتات
 82. خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در
 83. تکواندوکاران نخبه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
 84. مازندران.
 85. -20 گایینی عباسعلی، علیدوست قهفرخی ابراهیم، احمدی
 86. علی، ابوالحسنی ملیحه ( 1388 ). تاثیر مصرف کوتاه
 87. مدت مکمل کراتین بر عملکردهای سرعتی و قدرت
 88. عضلانی کشتیگیران. نشریه علوم زیستی ورزش. شماره
 89. ,- 3.صفحات 77
 90. .( -21 خالدان اصغر، میردار شادمهر، گرجی محمد ( 1385
 91. تاثیر مصرف مکمل کراتین بر شاخصهای عملکردی و
 92. ساختاری کشتیگیران جوان. پژوهشنامه علوم ورزشی.
 93. .15- دانشگاه مازندران، شماره 4، صفحات 1
 94. -Greenhaff PL. (2001). Muscle creatine loading in
 95. humans: Procedures and functional and metabolic
 96. effects. In 6th International Conference on
 97. Guanidino Compounds in Biology and Medicine.
 98. (9):935-950.
 99. -Kinugasa R, Hiroshi A, Akemi O, Atsutane O,
 100. Katsumi S, Shin-yaKuno. (2004). Short-term
 101. creatine supplementation does not improve
 102. muscle activation or sprint performance in
 103. humans. Europen Journal Applied Physiology.
 104. :230-237.
 105. -kocak S, karli U. (2003). Effects of high dose oral
 106. creatine supplementation on anaerobic capacity of
 107. elite wrestlers. Journal Sport Medicine Physcal
 108. Fitness. 3(4):488-492.
 109. -Jose LM, Jonatan R, Ruiz M, Marcela Gonzalez-
 110. Gross, Ángel Gutierrez Sainzand Manuel J,
 111. Castillo Garzon. (2002). Oral Creatine
 112. Supplementation and Skeletal Muscle Metabolism
 113. in Physical Exercise. Sports Med. 32(14):903-
 114. -Ahmun RP, Tong RJ, Grimshaw PN. (2005). The
 115. Effects of acute creatine supplementation on
 116. multiplie sprint cycling and running performance
 117. in rugby players. Journal of Strength
 118. Conditioning Research.. 19 (1): 92-97.
 119. - Eckerson JM, Stone JR, Moere GA, Stone NJ,
 120. Nishimura K, Tamura K. (2004). Effect of two
 121. and five days of creatine loading on anaerobic
 122. working capacity in women. Journal of Strength
 123. Conditioning Research.. 18 (1):168-73.
 124. - Eckerson K, Hiroshi AA, ota AO, Katsumi S,
 125. Shin-ya K. (2004). Short-term creatine
 126. supplementation dose not improve muscle
 127. activation or sprint performance in humans.
 128. Europen Journal Applied Physiolgy. 91:230-7.
 129. -YeanSub J. (2003). Effects of Creatine
 130. Supplementation on Body Composition, Strength,
 131. and Power of Female Volleyball Players. Journal
 132. of Strength and Conditioning Research. Pp.1543-
 133. -30 گائینی عباسعلی، دبیدی روشن ولی الله (مترجمین)
 134. ). اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی ( 1) (انرژی، )
 135. سازگاریها و عملکرد ورزشی). تهران، انتشارات سمت،
 136. چاپ پنجم. صفحات 127 و, 624
 137. - Chio SH, Lee S, Lee MD. (2002). Glutamine on
 138. the luminal microbial environment after massive
 139. small bowel resection. Journal Korean medicine
 140. sciences. 17(6):778-83.
 141. -Beck TW, Housh TJ, Johnson GO, Coburn DW,
 142. Malek MH, Cramer JT. (2007). Effects of a drink
 143. containing creatine, amino acids and protein
 144. combined with ten weeks of resistance training on
 145. body composition, strength, and anaerobic
 146. performance. Journal of Strength Conditioning
 147. Research. 21:100-104.
 148. -O'Conner DM, Crowe MJ. (2007). Effects of six
 149. weeks of beta-hydroxyl-beta-methyl butyrate
 150. (HMB) and HMB/creatine supplementation on
 151. strength, power, and anthropometry of highly
 152. trained athletes. Journal of Strength Conditioning
 153. Research.. 21:419-423.
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1391