مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ

2 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،

3 داﻧﺸﮕﺎه بیرجند

4 داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ

5 داﻧﺸﮕﺎه آزاد

چکیده

هدف: کراتین و گلوتامین از جمله مکمل‌هایی هستند که بر سوخت و ساز پروتئین نقش دارند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه بود. روش‌شناسی: بدین منظور 36 کشتی‌گیر استان مازندران به صورت داوطلب انتخاب و به سه گروه همگن 12 نفره مصرف‌کننده کراتین (تجربی 1)، مصرف‌کننده کراتین-گلوتامین (تجربی 2) و دارونما (کنترل) تقسیم شدند. و در یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، ویژگی‌های آنتروپومتریکی (وزن، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن) و فیزیولوژیکی (قدرت بیشینه، اوج و میانگین توان و کل کار انجام شده) مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون‌های کلوموگروف–اسمیرنوف و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی‏داری 05/0p< به ترتیب برای بررسی نرمالیته توزیع نمونه‏ها و مقایسه اختلاف میانگین بین‏گروهی استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد بین اثر مکمل‏گیری در گروه کراتین و کراتین-گلوتامین با گروه کنترل در متغیر قدرت بیشینه تفاوت معنی‏داری وجود داشت (04/0 p=) ولی بین دو گروه کراتین و کراتین-گلوتامین تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد(60/0 p=). همچنین در سایر متغیرها نیز بین آزمودنی‌های سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم تاثیر مصرف مکمل‌های کراتین و کراتین-گلوتامین بر شاخص‌های عملکردی (اوج توان، میانگین توان و کل کار انجام شده) و ساختاری (وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن) کشتی‌گیران، با توجه به اثرات احتمالی سوء مصرف این مکمل‌ها و مصرف بی‌رویه و غیر اصولی آنها توسط ورزشکاران توصیه می‌شود در مصرف آنها احتیاط لازم بعمل آید.

کلیدواژه‌ها


منابع
- Khaledan A, Mirdar SH, Sedaghati-Zadeh SH,
Gorji-Kesvati M. (2008). The Effect of selected
NaHCO3 suplimentaion on acid-bace status and
performance time of wrestlers heavy intermittent
work. Journal of the Sport Science Research
Center. 20:39-50.
-2 اکبرنژاد علی، رواسی علیاصغر، امینیان توراندخت،
نورمحمدی عیسی ( 1385 ). تاثیر مصرف مکملهای
گلوتامین و کراتین بر هملکرد ورزشی کشتیگیران نخبه
پس از یک دوره کاهش وزن حاد. نشریه حرکت. شماره
,- 27 ، صفحات 173
- Bemben MG, Lamont HS. (2005). Creatine
supplementation and exercise performance.
Journal of Sport Medicine. 35(2):107-125.
- McArdle WD, Katch VL. (2000). Essentials of
exercise physiology. Second edition, Lippincott
Williams and Wilkins.
- Havenetidis K, Tommy B. (2005). Assessment of
the ergogenic properties of creatine using an
intermittent exercise protocol. Journal of Exercise
Physiology Online. 8(1):26-33.
- Wolinsky I, Driskell JD. (2004). Nutritional
ergogenic aids. CRC Petts, LIC.
.( -7 طاهره موسوی و مجتبی عبدالهی (مترجمین) ( 1382
ایمونولوژی و ورزش. انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ
اول.
- Lacey, JM and Wilmore DWIS. (1990). Glutamine
a conditionally essential amino acide. Nutr. Rev.
:297-309.
-9 اوصالی علی، کردی محمد رضا، آزاد احمد ( 1388 ). تاثیر
مصرف مکمل کربوهیدرات و اسید آمینه شاخهدار در
دوره بازیافت بر ترشح انسولین و حفظ عملکرد کشتی-
.144- گیران. نشریه حرکت. شماره 2، صفحات 129
-Artioli GG, Gualano B, Coelho DF, Benatti FB,
Gailey AW, Lancha AH Jr. (2007). Does sodiumbicarbonate
ingestion improve simulated judo
performance? International Journal Sport
Nutrition Exercise Metabolism. 17(2):206-17.
-Cheol Won Lee, Jung Myung Lim, Young.Suk Ji.
(2006). The effect of sodium bicarbonate and
creatine loading on kicking ability of taekwondo
players. Journal of Strength Conditioning
Research.. 12(5):217-226.
-Micheal G, bemben and Hugh S, lamont. (2005).
Creatine Supplementation and Exercise
Performance. Journal of Sport Medicine.
(2):107-125.
- -Urbanski RL, Vincent WJ and Yaspelkis BB.
(1999). Creatine supplementation differentially
affects maximal isometric strength and time to
fatigue in large and small muscle groups.
International Journal of Sports Nutrition.
(2):136-45.
-Bogdanis G. (2007). Muscle Metabolism and
Fatigue During Sprint Exercise: Effects Of
Creatine Supplementation. Journal of Strength
Conditioning Research.. 2:92-97.
-Yquel RJ, Arsac LM, Thiaudiere E. (2002). Effect
of creatine supplementation on phosphocreatine
resynthesis, inorganic phosphate accumulation
and pH during intermittent maximal exercise.
Journal of Sports Sciences. 20(5):427-435.
-Haffman JR, Stout JR, Falvo MJ, Kang J,
Ratamess NA. (2005). Effect of low-dose, shortduration
creatine supplementation on anaerobic
exercise performance. Journal of Strength
Conditioning Research. 19(2):260-4.
-17 داودیان نصراله، قراخانلو رضا، بنی طالبی ابراهیم، برمکی
میثم چاله چاله و همکاران
سارا، خازنی علی ( 1391 ). مقایسه اثرات مصرف کراتین
مونوهیدرات،بیکربنات سدیم و توام آنها بر اجراهای
بیهوازی و لاکتات خون کشتیگیران. مجله علوم تغذیه
و صنایع غذایی ایران. سال هفتم، شماره 2، صفحات
.66-57
-Craig J, Biwer Randall L, Jensen W, Daniel
Schmidt, Philip BW. (2003). The effect of
creatine on treadmill running with high-intensity
intervals. Journal of Strength and Conditioning
Research. 17(3):439-445.
-19 سلطانی حامد ( 1385 ). تأثیر مصرف کراتین بر لاکتات
خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در
تکواندوکاران نخبه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
مازندران.
-20 گایینی عباسعلی، علیدوست قهفرخی ابراهیم، احمدی
علی، ابوالحسنی ملیحه ( 1388 ). تاثیر مصرف کوتاه
مدت مکمل کراتین بر عملکردهای سرعتی و قدرت
عضلانی کشتیگیران. نشریه علوم زیستی ورزش. شماره
,- 3.صفحات 77
.( -21 خالدان اصغر، میردار شادمهر، گرجی محمد ( 1385
تاثیر مصرف مکمل کراتین بر شاخصهای عملکردی و
ساختاری کشتیگیران جوان. پژوهشنامه علوم ورزشی.
.15- دانشگاه مازندران، شماره 4، صفحات 1
-Greenhaff PL. (2001). Muscle creatine loading in
humans: Procedures and functional and metabolic
effects. In 6th International Conference on
Guanidino Compounds in Biology and Medicine.
(9):935-950.
-Kinugasa R, Hiroshi A, Akemi O, Atsutane O,
Katsumi S, Shin-yaKuno. (2004). Short-term
creatine supplementation does not improve
muscle activation or sprint performance in
humans. Europen Journal Applied Physiology.
:230-237.
-kocak S, karli U. (2003). Effects of high dose oral
creatine supplementation on anaerobic capacity of
elite wrestlers. Journal Sport Medicine Physcal
Fitness. 3(4):488-492.
-Jose LM, Jonatan R, Ruiz M, Marcela Gonzalez-
Gross, Ángel Gutierrez Sainzand Manuel J,
Castillo Garzon. (2002). Oral Creatine
Supplementation and Skeletal Muscle Metabolism
in Physical Exercise. Sports Med. 32(14):903-
-Ahmun RP, Tong RJ, Grimshaw PN. (2005). The
Effects of acute creatine supplementation on
multiplie sprint cycling and running performance
in rugby players. Journal of Strength
Conditioning Research.. 19 (1): 92-97.
- Eckerson JM, Stone JR, Moere GA, Stone NJ,
Nishimura K, Tamura K. (2004). Effect of two
and five days of creatine loading on anaerobic
working capacity in women. Journal of Strength
Conditioning Research.. 18 (1):168-73.
- Eckerson K, Hiroshi AA, ota AO, Katsumi S,
Shin-ya K. (2004). Short-term creatine
supplementation dose not improve muscle
activation or sprint performance in humans.
Europen Journal Applied Physiolgy. 91:230-7.
-YeanSub J. (2003). Effects of Creatine
Supplementation on Body Composition, Strength,
and Power of Female Volleyball Players. Journal
of Strength and Conditioning Research. Pp.1543-
-30 گائینی عباسعلی، دبیدی روشن ولی الله (مترجمین)
). اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی ( 1) (انرژی، )
سازگاریها و عملکرد ورزشی). تهران، انتشارات سمت،
چاپ پنجم. صفحات 127 و, 624
- Chio SH, Lee S, Lee MD. (2002). Glutamine on
the luminal microbial environment after massive
small bowel resection. Journal Korean medicine
sciences. 17(6):778-83.
-Beck TW, Housh TJ, Johnson GO, Coburn DW,
Malek MH, Cramer JT. (2007). Effects of a drink
containing creatine, amino acids and protein
combined with ten weeks of resistance training on
body composition, strength, and anaerobic
performance. Journal of Strength Conditioning
Research. 21:100-104.
-O'Conner DM, Crowe MJ. (2007). Effects of six
weeks of beta-hydroxyl-beta-methyl butyrate
(HMB) and HMB/creatine supplementation on
strength, power, and anthropometry of highly
trained athletes. Journal of Strength Conditioning
Research.. 21:419-423.