تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص‌های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و آنزیم‌های لاکتات دی هیدروژناز و کراتین کیناز مردان غیر فعال پس از به یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. روش پژوهش: در این پژوهش 32 مرد سالم غیرفعال و غیرسیگاری با میانگین سنی (1/2±7/25 سال) به صورت تصادفی در چهار گروه (دارونما، سیر، دارونما- تمرین و سیر- تمرین) تقسیم شدند. چهار گروه، به مدت یک ماه، هر روز 500 میلی گرم سیر یا دارونما مصرف کردند. علاوه بر این دو گروه تمرین در مدت یک ماه مصرف مکمل، سه جلسه در هفته به اجرای تمرینات استقامتی برروی نوارگردان پرداختند. شدت تمرین، 75-60 درصد حداکثر ضربان قلب و مدت آن 45-30 دقیقه تعیین گردید. هر چهار گروه قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و مصرف مکمل یک فعالیت وامانده ساز را که پروتکل بروس در نظر گرفته شده بود انجام دادند. در این تحقیق چهار نمونه خونی قبل و بعد از جلسه فعالیت وامانده‌ساز از آزمودنی‌ها به صورت ناشتا گرفته شد. نتایج: تحلیل آماری داده‌ها، بین مقدار استراحتی گلوتاتیون چهار گروه تفاوت معنا‌داری را نشان نداد. با این حال غلظت گلوتاتیون سرمی در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز در سه گروه سیر، دارونما- تمرین و سیر- تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت (001/0=P). سطوح استراحتی لاکتات دهیدروژناز (022/0=P) و کراتین کیناز (001/0=P) در سه گروه نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت. غلظت لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز تحت تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر قرار نگرفت. نتیجه‌گیری: تمرین استقامتی و مصرف سیر احتمالاً می‌تواند با افزایش فعالیت سیستم ضد اکسایشی گلوتاتیونی موجب کاهش آسیب سلولی استراحتی در مردان غیر فعال شود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. توحیدی, م.، رهبانی, م.، بررسی اثر پودر سیر روی فشار خون، لیپید و لیپوپروتئین‌های سرم خون. علوم دارویی, 1379. پاییز و زمستان (4): ص15-20
 3. گائینی عباسعلی، شیخ الاسلامی وطنی داریوش، علامه عبدلامیر. تاثیر تمرین استقامتی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موشهای ویستار.نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال ضداکسایشی موشهای ویستار.نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال ششم، جلد اول، شماره 11 ،1386 ص51-63
 4. شهرانی مهرداد، رفیعیان محمود، شیرزاد هدایت ا له، هاشم زاده مرتضی، یوسفی حسین. بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر بر روی میزان ترشح اسید و پپسین معده در موش صحرایی، . فصلنامه علمی پژوهشی فیض، دوره دهم، شماره 4، 1385صفحه 8 -13
 5. Banerjee, S., P.K. Mukherjee, and S. Maulik, Garlic as an antioxidant: the good, the bad and the ugly. Phytotherapy Research, 2003. 17(2): p. 97-106.
 6. Finaud, J., G. Lac, and E. Filaire, Oxidative stress: relationship with exercise and training. Sports Medicine, 2006. 36(4): p. 327.
 7. Goldfarb, A. McKenzie, and R. Bloomer, Gender comparisons of exercise-induced oxidative stress: influence of antioxidant supplementation. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2007. 32(6): p. 1124-1131.
 8. Powolny, A.A. and S.V. Singh, Multitargeted prevention and therapy of cancer by diallyl trisulfide and related Allium vegetable-derived organosulfur compounds. Cancer letters, 2008. 269(2): p. 305.
 9. Durak, İ., et al., Effects of garlic extract consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in atherosclerotic patients. Life sciences, 2004. 75(16): p. 1959-1966.
 10. Gardner, C.D., L.M. Chatterjee, and J.J. Carlson, The effect of a garlic preparation on plasma lipid levels in moderately hypercholesterolemic adults. Atherosclerosis, 2001. 154(1): p. 213-220
 11. Bloomer, R.J. and A.H. Goldfarb, Anaerobic exercise and oxidative stress: a review. Canadian journal of applied physiology, 2004. 29(3): p. 245-263
 12. Demirbağ, R., et al., Effects of treadmill exercise test on oxidative/antioxidative parameters and DNA damage. Anadolu kardiyoloji dergisi: AKD= the Anatolian journal of cardiology, 2006. 6(2): p. 135.
 13. Radak, Z., et al., Adaptation to exercise-induced oxidative stress: from muscle to brain. Exercise immunology review, 2001. 7: p. 90.
 14. Urso, M.L. and P.M. Clarkson, Oxidative stress, exercise, and antioxidant supplementation. Toxicology, 2003. 189(1): p. 41-54.
 15. Inal, M., et al., Effect of aerobic and anaerobic metabolism on free radical generation swimmers. Medicine and science in sports and exercise, 2001. 33(4): p. 564.
 16. Machefer, G., et al., Extreme running competition decreases blood antioxidant defense capacity. Journal of the American College of Nutrition, 2004. 23(4): p. 358-364.
 17. Marcus, C.J., W.H. Habig, and W.B. Jakoby, Glutathione transferase from human erythrocytes: Nonidentity with the enzymes from liver. Archives of biochemistry and biophysics, 1978. 188(2): p. 287-293.
 18. روشن و, آبادی ا. تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت ویتامین E بر برخی شاخص‌های اجرای ورزشی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان سالم. حرکت. 1388;38(0).
 19. مجد ع, حمید, طالبان, اعظم ف, طاهباز, فریده,. اثر مصرف سیر در وعده صبحانه بر سطح گلوکز و انسولین سرم پس از صرف. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1387;1:1-2.
 20. Avcı, A., et al., Effects of garlic consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects. Gerontology, 2008. 54(3): p. 173-176.
 21. Demirbağ, R., et al., Effects of treadmill exercise test on oxidative/antioxidative parameters and DNA damage. Anadolu kardiyoloji dergisi: AKD= the Anatolian journal of cardiology, 2006. 6(2): p. 135.
 22. Devasagayam, T., et al., Free radicals and antioxidants in human health: current status and future prospects. JAPI2004, 2004. 52: p. 794-804.
 23. Al-Numair, K.S., Hypocholesteremic and antioxidant effects of garlic (Allium sativum L.) extract in rats fed high cholesterol diet. Pak. J. Nutr, 2009. 8(2): p. 161-166.
 24. Dhawan, V. and S. Jain, Garlic supplementation prevents oxidative DNA damage in essential hypertension. Molecular and cellular biochemistry, 2005. 275(1): p. 85-94.
 25. Sangeetha, T. and S.D. Quine, Preventive effect of S‐allyl cysteine sulfoxide (alliin) on cardiac marker enzymes and lipids in isoproterenol‐induced myocardial injury. Journal of pharmacy and pharmacology, 2006. 58(5): p. 617-623.
 26. Morihara, N., et al., Aged garlic extract ameliorates physical fatigue. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2006. 29(5): p. 962-966.
 27. Ashour, M.N., et al., Antioxidant and Radical Scavenging Properties of Garlic Oil in Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2011. 5(10): p. 280-286.
 28. Elokda, A.S. and D.H. Nielsen, Effects of exercise training on the glutathione antioxidant system. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 2007. 14(5): p. 630-637.
 29. Hellsten, Y., F.S. Apple, and B. Sjödin, Effect of sprint cycle training on activities of antioxidant enzymes in human skeletal muscle. Journal of Applied Physiology, 1996. 81(4): p. 1484-1487.
 30. حسن پیرانی, علی اصغر رواسی.، مقایسه تأثیر سه نوع برنامة تمرینی قدرتی، سرعتی و استقامتی بر سطوح گلوتاتیون خون. پژوهش در علوم ورزشی, 1390. ص13-24
 31. Anzueto, A., et al., Diaphragmatic function after resistive breathing in vitamin E-deficient rats. Journal of Applied Physiology, 1993. 74(1): p. 267-271.
 32. Lu, S.C., et al., Hormonal regulation of glutathione efflux. Journal of Biological Chemistry, 1990. 265(27): p. 16088-16095.
 33. Rousseau, A.S., et al., Physical activity alters antioxidant status in exercising elderly subjects. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2006. 17(7): p. 463-470.
 34. Borek, C., Antioxidant health effects of aged garlic extract. The Journal of nutrition, 2001. 131(3): p. 1010S-1015S.
 35. H, A., Antioxidant and radical scavenging effects of aged garlic extract and its constituents. In: Antioxidants and Disease, 6th Congress on Clinical Nutrition. Banff, Alberta, Canada,, 1997: p. 28.
 36. H, A., Intake of garlic and its components. Nutritional and Health Benefits of Garlic as a Supplement Conference Newport Beach, 1998. CA: p. 4.
 37. S, A. and H. T, Antioxidants in garlic. II. Protection of heart mitochondria by garlic extract and diallyl polysulfide from the doxorubicininduced lipid peroxidation. 1997: p. 131–138.
 38. S, S., D. T, and S. M, Effect of a single bout of exercise and betacarotene supplementation on the urinary excretion of 8-hydroxy-deoxyguanosine in humans. Free Radic Res, 1997. 27(6): p 607-618
 39. Mirunalini, S., M. Krishnaveni, and V. Ambily, Effects Of Raw Garlic (Allium Sativum) On Hyperglycemia In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus, in Pharmacologyonline 2: 968-974. 2011.
 40. Greenwood, M., et al., Creatine supplementation during college football training does not increase the incidence of cramping or injury. Molecular and cellular biochemistry, 2003. 244(1): p. 83-88.
 41. Martinovic, J., et al., Long-term effects of oxidative stress in volleyball players. Int J Sports Med, 2009. 30(12): p. 851-856.
 42. Sangeetha and d. quine, Preventive effect of S-allyl cysteine sulfoxide (alliin) on cardiac m arker enzymes and lipids in isoproterenol-induced myocardial injury. J Pharm Pharmacol, 2006. 58(5): p. 617-23.
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1392