نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از مطالعه حاضر پیش بینی ظرفیت‌های هوازی و بی هوازی ورزشکاران نخبه با استفاده از تغییرات نسبی لاکتات در مرحله بافرینگ ایزوکاپنیا بود. روش شناسی: 8 دوچرخه سوار استقامتی و 6 دوچرخه سوار سرعتی نخبه به ترتیب با میانگین سن 29/3±5/22و 33/2±33/21، BMI 97/1±21/24 و 18/1±49/22 در دو جلسه مجزا با فاصله زمانی یک هفته یک آزمون فزاینده استاندارد و یک آزمون فرابیشینه یکنواخت را روی دوچرخه کارسنج تا سر حد واماندگی انجام دادند. در خلال آزمون فزاینده گازهای تنفسی به طور مداوم و نمونه خونی هر سه دقیقه یک بار جهت اندازه گیری لاکتات جمع آوری شد. آستانه لاکتات و آستانه تنفسی جبرانی به ترتیب به عنوان افزایش ناگهانی در نمودار لاکتات – بار کار و معادل تهویه ای دی اکسید کربن تعریف و تعیین شدند. مرحله بافرینگ ایزوکاپنیا به عنوان فاصله بین آستانه لاکتات و آستانه تنفسی جبرانی تعیین گردید. همبستگی بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین و معنی دار بودن تفاوت بین متغیر‌ها با آزمون T- student مشخص گردید. سطح معنی داری برابر با 05/0 انتخاب شد. نتایج: تغییرات نسبی لاکتات در مرحله بافرینگ در گروه سرعتی به طور معنی دار نسبت به گروه استقامتی بالاتر بود (05/0 >P ). همبستگی معنی دار بین تغییرات لاکتات در مرحله بافرینگ و میزان کسر اکسیژن ( 05/0 >P ) و VO2max (05/0 >P ) بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: به طور خلاصه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تغییرات نسبی لاکتات در مرحله بافرینگ ایزوکاپنیا بین ورزشکاران استقامتی و سرعتی متفاوت می‌باشد. همچنین همبستگی معنی دار یافت شده بین تغییرات لاکتات در این مرحله با شاخص‌های هوازی و بی هوازی مؤید این نکته است که می‌توان از این شاخص در جهت پیش بینی ظرفیت‌های هوازی و بی هوازی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع:
 2. - Thomas C, Frank B, Wyatt M. (2001)."Comparison of Lactate and Ventilatory Threshold to Maximal Oxygen Consumption: A Meta-Analysis'. The Journal of Strength and Conditioning. 13 (1): 67–71.
 3. - Svedahl K, Bourgeois J, Vrijens J. (2004). Validity of the heart rate deflection point as a pridictor of the lactate threshold concepts during cycling. the journal of strength and conditioning. 10: 1519- 1533.
 4. - Nikooie R, Gharakhanlo R, Rajabi H, Bahraminegad M, Ghafari A. (2009). Noninvasive determination of anaerobic threshold by monitoring the %spo2 changes and respiratory gaz exchange. The Journal of Strength and Conditioning Research. 23(7): 2107-2113.
 5. - Faude O, Kindermann W, Meyer T. (2009). Lactate Threshold Concepts How Valid are They?. Sports Med. 39 (6): 469-490.
 6. - Matt J, Green R, Crews M. (2003). "A comparison of respiratory compensation thresholds of anaerobic competitors, aerobic competitors and untrained subjects. Eur J Appl Physiol. 90: 608 – 614.
 7. - Dieter B, Carola K, Barbel H, Matthias H, Norbert M. (200). Extracellular bicarbonate and non-bicarbonate buffering against lactic acid during and after exercise. Eur J Appl Physiol. 453 – 460.
 8. - Yoshitake O, Tadayoshi M, Shigehiro T,Tsuyoshi W, Naotsugu K, Shigeo F. (2001). Relationship between isocapnic buffering and maximal aerobic capacity in athletes. Eur J Appl Physiol. 76: 409 – 414.
 9. - Francois P, Bernard A. (2006). Lactic acid buffering, nonmetabolic CO2 and exercise hyperventilation. Respiratory Physiology & Neurobiology. 150 : 4–18.
 10. - Sasan M, Brain J, Karlman W, Andrew H. (1991). role of the carotid bodies in therspiretory compensation for the metabolic acidosis of exercise in human. Journal of physiology. 444: 567 – 578.
 11. - John J, Leddy AL, Snehal, P et al. (2007). Isocapnic hyperpnea training improves performance in competitive male runners. Eur J Appl Physiol. 99:665–676.
 12. - Kohji H, Takahiro Y. (2002). blood lactate changes during isocapnic buffering in sprinters and long distance runners. J Physiol anthropol. 21 (3): 143 – 149.
 13. - Edi LS, Antonio GN. (2004). Comparison of computerized methods for detecting the ventilatory thresholds. Eur J Appl Physiol. 93: 315–324.
 14. - Oshima Y, Miyamoto T, Tanaka S. (1997). Relationship between isocapnic buffering and maximal aerobic capacity in athletes. Eur J Appl Physiol. 76:409–414.
 15. - Whipp BJ, Davis JA, Wasserman k.(1989). ventilatory control of the isocapnic buffering region in rapidly incremental exercise. Respire Physiol. 76: 357- 368.
 16. - Wasserman k, Jon I, Medbo A, Christian M, Izumi T. (1988). .Anaerobc capacity determined by maximal accumulated O2 deficit. J Appl Physiol. 64(1): 50-60.
 17. - Weber D, Clare L, Schneider A. (2002). Increases in maximal accumulated oxygen deficit after high-intensity interval training are not gender dependent. J Appl Physiol. 92: 1795–1801.
 18. - Baldari C, Luigi LD, Silva SG, Gallotta MC, Emerenziani GP, Pesce C, Guidetti L. (2007). Relationship between Optimal Lactate Removal Power Output and Olympic Triathlon Performance. Journal of Strength & Conditioning Research. 21(4):1160-1165.
 19. - Baldari C, Videira M, Madeira F, Sergio J, Guidetti L. (2005). Blood lactate removal during recovery at various intensities below the individual anaerobic threshold in triathletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 45(3): 460-467.
 20. - Phillips SM, Green HJ, Tarnopolsky MA, Heigenhauser GJF, Grant SM. (1996). Progressive effect of endurance training on metabolic adaptations in working skeletal muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab. 33: E265-E272.
 21. - Nikooie R, Rajabi H, Gharakhanlu R, Atabi F, Omidfar K, Aveseh M, Larijani B. (2013). Exercise-induced changes of MCT1 in cardiac and skeletal 5 muscles of diabetic rats induced by high-fat diet and STZ. J Physiol Biochem. DOI 10.1007/s13105-013-0263-6.
 22. - Dubouchaud H, Gail E, Eugene E, Bryan W, Bergman C, Brooks GA. (2000). Endurance training, expression and physiology of LDH, MCT1 and MCT4 in skeletal muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab. 278: E571-E579.
 23. - Thomas C, Bishop MT, Moore JM. (2007). Effects of high-intensity training on MCT1, MCT4, and NBC expressions in rat skeletal muscles: influence of chronic metabolic alkalosis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 293: E916–E922.
 24. - Bishop D, Edge J, Mendez-Villanuev Ad, Thomas C, Schneiker K. (2009). High-intensity exercise decreases muscle buffer capacity via a decrease in protein buffering in human skeletal muscle. Pflugers Archiv European Journal of Physiology. 31: 929-936.
 25. - Juel C, Klarskov C, Nielsen JJ, Krustrup P, Mohr M, Bangsbo J. (2004). Effect of high-intensity intermittent training on lactate and H+ release from human skeletal muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab. 286: 245–251.
 26. - Morris DM, Shafer RS, Fairbrother KR, Woodall MW. (2011). Effects of lactate consumption on blood bicarbonate levels and performance during high-intensity exercise. Leisure and Exercise Science. 311-317.
 27. - Dieter B, Carola K, Barbel H, Matthias H, Norbert M. (2007). Causes of differences in exercise-induced changes of base excess and blood lactate. Eur J Appl Physiol. 99:163 –171.
 28. - Bell GJ, Wenger HA. (1988). the effect of one – legged sprint training on intramuscular Ph and non – bicarbonate buffering capacity. J Appl physiol. 58: 158 – 164
 29. - Audrey B, Inge E, Helene DN et al. (2011). Effects of sprint training combined with vegetarian or mixed diet on muscle carnosine content and buffering capacity. Eur J Appl Physiol. 111:2571–2580.
 30. - Robert AR, Farzenah G, Daryl P. (2004). Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosisAm J Physiol Regul Integr Comp Physiol 287: R502–R516.