بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف تحقیق: وضعیت تغذیه‌ای یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده‌ی سلامتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران است لذا هدف این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی بود. روش تحقیق: در این پژوهش، 240 مرد و زن ورزشکار به روش انتخابی هدفدار برگزیده و با روش توصیفی-پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی KAP (شامل 4 بخش) بود که به طریقه‌ی مصاحبه تکمیل شد. در بخش اول، اطلاعات جمعیت شناختی و در سایر بخش‌ها، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای ورزشکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که ورزشکاران آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای متوسطی داشتند اما نگرش تغذیه‌ای آنان نسبتاً ضعیف بود. در این بین، آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای ورزشکاران به طور معنی‌داری از حد مطلوب پائین‌تر بود (05/0>p). همچنین، رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای وجود داشت(05/0>p). در این بین سن، جنسیت و میزان تحصیلات عوامل موثر بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران استان آذربایجان شرقی در حد متوسط یا نسبتاً ضعیف بوده و همه‌ی ورزشکاران به ویژه ورزشکاران مرد و نوجوان نیاز مبرم به آموزش‌های نظری و کاربردی تغذیه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها