بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف تحقیق: وضعیت تغذیه‌ای یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده‌ی سلامتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران است لذا هدف این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی بود. روش تحقیق: در این پژوهش، 240 مرد و زن ورزشکار به روش انتخابی هدفدار برگزیده و با روش توصیفی-پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی KAP (شامل 4 بخش) بود که به طریقه‌ی مصاحبه تکمیل شد. در بخش اول، اطلاعات جمعیت شناختی و در سایر بخش‌ها، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای ورزشکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که ورزشکاران آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای متوسطی داشتند اما نگرش تغذیه‌ای آنان نسبتاً ضعیف بود. در این بین، آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای ورزشکاران به طور معنی‌داری از حد مطلوب پائین‌تر بود (05/0>p). همچنین، رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای وجود داشت(05/0>p). در این بین سن، جنسیت و میزان تحصیلات عوامل موثر بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران استان آذربایجان شرقی در حد متوسط یا نسبتاً ضعیف بوده و همه‌ی ورزشکاران به ویژه ورزشکاران مرد و نوجوان نیاز مبرم به آموزش‌های نظری و کاربردی تغذیه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of nutritional knowledge, attitudes and practices and its influencing factors in elite athletes of East Azerbaijan province

چکیده [English]

Introduction: The nutritional status of an athlete is a major determinant of health, fitness and sports
performance, so the purpose of this study was to Investigation of nutritional knowledge, attitudes and
practices and its influencing factors in elite athletes of East Azerbaijan province. Methods: In this study, 240
male and female athletes were assessed. Method of collecting data was a KAP questionnaire with 4 parts filled
out by interview. In part one, demographic characteristics and in the following sections, nutritional
knowledge, attitudes and practices level of athletes was studied. One-Sample T test, Pearson correlation
coefficient, multivariate Regression, Independent sample t-test and one way ANOVA were used for analysis.
Results: The results showed that athletes had a moderate knowledge and practices but their nutritional
attitudes were relatively low. Nutritional knowledge, attitudes and practices of athletes were significantly
lower than other major (p<0.05). Also there was a significant positive correlation between nutritional
knowledge, attitudes and practices (p<0.05). Age, sex and educational level were influencing factors on
knowledge and practice. Conclusion: The data indicate that nutritional status of athletes of East Azerbaijan
province were moderate or relatively low. All of the athletes, in particular, men and teens need more
theoretical and applied nutritional education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional knowledge
  • attitudes
  • practices
  • elite athletes and East Azerbaijan province
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1392