تأثیر ترتیب حرکات طی فعالیت مقاومتی بر شاخصهای آنزیمی آسیب سلولی سرم در مردان تمرین نکرده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: ترتیب حرکات به توالی انجام حرکات طی جلسه تمرنیات مقاومتی اشاره می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترتیب انجام حرکات متعاقب دو فعالیت مقاومتی بر تغییرات آنزیم کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) بود. روش شناسی: به همین منظور تعداد 20 آزمودنی بدون سابقه تمرین مقاومتی و به طور داوطالبانه در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه حرکت از عضلات بزرگ به کوچک (, LSM10= n) و گروه دوم حرکات عضلات کوچک به بزرگ (, SLM10= n) قرار گرفتند. گروه LSM فعالیت مقاومتی را به ترتیب حرکات پرس سینه، کشش قرقره، پشت بازو با قرقره و جلو بازو با هالتر انجام دادند در حالیکه SLM حرکات را به ترتیب معکوس انجام دادند. نمونه گیری خون قبل از شروع فعالیت، بلافاصله، 24 و 48 ساعت بعد از آن نیز دنبال شد. نتایج: نتایج نشان داد که در هر دو گروه (001/0= P) CK و (001/0= P) LDH 24 ساعت بعد از فعالیت به طور معنی داری افزایش یافت و این افزایش تا 48 ساعت بعد از تمرین تداوم داشت (001/0= P). با وجود این در نوع فعالیت مقاومتی × زمان بین هیچکدام از متغیرهای مورد نظر تفاوت معنی داری دیده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1392