تاثیر تعاملی امگا-3 و تمرین هوازی بر سطوح کمرین، CRP و TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/joeppa.2013.98671

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تعاملی امگا-3 و تمرین هوازی فزاینده بر سطوح کمرین، پروتئین واکنشگر C (CRP) و فاکتور نکروز دهنده ی تومور آلفا ((TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 32 نفر از زنان چاق غیر فعال (سن 3 ± 36 سال و شاخص توده بدن 5.23 ± 35.52 kg/m2)، که هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند، به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری: تمرین (T)، تمرین - امگا (T-OM)، امگا (OM) و کنترل (C) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه T و T-OM تمرینات هوازی فزاینده را با شدت 60 تا 80% حد اکثر ضربان قلب هر فرد، سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته انجام دادند. همچنین آزمودنی های گروه T-OM و OM، هر هفته 7 کپسول هر کدام حاوی هزار میلی گرم امگا-3 و آزمودنی های گروه T و C نیز در همین مدت دارو نما مصرف کردند. نمونه های خونی ناشتایی قبل و بعد از 12 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل جمع آوری شد. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس دو راهه نشان داد اثر تعاملی تمرین- امگا بر سطوح کمرین، CRP و TNF-∝ معنادار است (به ترتیب: 0/010P=، 0/002 P=، 0/025P=) و مداخله ی توام تمرین- امگا منجر به کاهش بیشتر این متغیرها در مقایسه با اثر تمرین و امگا به صورت مجزا در زنان چاق می شود. بحث و نتیجه گیری: تمرین هوازی فزاینده به همراه مصرف مکمل امگا-3 ممکن است ؛با کاهش توده چربی و مهار روندهای بالا دست تولید عوامل التهابی، از جمله کاهش نفوذ ماکروفاژها؛ منجر به کاهش بیشتر کمرین،CRP و TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interactional effect of omega-3 supplement and aerobic training on the Chemerin, CRP and TNFa levels in obese inactive women

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to examine the interactional effect of omega-3 supplement and progressive aerobic training on the Chemerin, C reactive protein (CRP) and tumor necrosis factor alpha (TNFα) levels in obese inactive women. Methods: In this semi-exprimental study, 32 obese inactive women (age 36 ± 3 yr, body mass index 35.52± 5.23 kg/m3) who had no regular physical activity were selected as the subjects and randomly divided into four groups of 8: training (T), training - omega (T-OM), omega (OM) and control (C). The subjects in group T and T-OM were performed progressive aerobic training at an intensity corresponding to 60% to 80% of the subjects' maximum heart rate for 3 d/wk and for 12 weeks. The subjects in group T-OM and OM every week 7 omega-3 capsules, each containing 1000 mg omega-3 and subjects in group T and C were taking placebo during the same period. Fasting blood samples were taken before and after 12 weeks of aerobic training and Supplementation. Results of two-way ANOVA demonstrated the interactional effect of exercise - omega on the levels chemerin, CRP and TNF-a are significant (as follows: P-0/010, P-0/002, P-0/025) and the combined intervention of exercise - omega leads to further reduction of these variables compared with the effect of exercise and omega separately in obese women. Conclusion: progressive aerobic training combined omega-3 supplementation may ;with decrease fat mass and inhibiting the production of inflammatory processes upstream Including reduced macrophage infiltration; leading to a further Reduction of chemerin, CRP and TNF-α in Obese inactive women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • progressive aerobic training
  • omega-3 fatty acids
  • inflammatory markers
  • adipokine
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1392