تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

10.48308/joeppa.1392.98675

چکیده

هدف: رشد و هایپرتروفی عضلانی، تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله عوامل تنظیمی میوژنیک1 و عامل تغییر شکل رشدی بتا2 قرار می‌گیرند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای بر سطح میوژنین و میوستاتین پلاسما بود. روش‌شناسی: دوازده مرد جوان سالم (انحراف معیار± میانگین؛ سن 1/2±1/22 سال، قد 5/6±2/176 سانتی‌متر و وزن 2/8±0/69 کیلوگرم) پس از آشناسازی و تعیین 1-RM در یک جلسه فعالیت و یک جلسه کنترل شرکت نمودند. در جلسه فعالیت افراد با شدت 55 درصد 1-RM و سه ست با 15 تکرار و دو دقیقه استراحت بین هر چرخه را اجرا نمودند، اجرای دو جلسه فعالیت مقاومتی و کنترل به فاصله یک هفته انجام شد. قبل از فعالیت، پس از فعالیت، یک ساعت ریکاوری و صبح روز بعد نمونه خونی در حالت ناشتا گرفته شد و برای اندازه‌گیری میوژنین و میوستاتین به روش الایزا مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس مکرر( 4×2) نشان داد که مقادیر میوژنین در جلسه فعالیت به طور معنی‌داری بالاتر از جلسه کنترل بود (05/0< P). مقدار میوژنین پس از فعالیت به طور معنی‌داری بیشتر از سایر زمان‌ها بود (05/0< P). تعامل زمان و فعالیت بر مقدار میوژنین تأثیر معنی‌داری داشت (05/0< P). تعامل زمان و فعالیت بر مقدار میوستاتین اثر معنی‌داری داشت (05/0< P). مقدار میوستاتین 24ساعت پس از فعالیت به طور معنی‌داری کمتر از بلافاصله بعد فعالیت و قبل از فعالیت (05/0< P) بود. نتیجه-گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر فعالیت مقاومتی دایره‌ای محرک قوی و اثر گذار بر میوژنین و میوستاتین پلاسما می-باشد. بنابراین این نوع فعالیت می‌تواند به عنوان محرکی برای هایپرتروفی عضلانی در نظر گرفته شود. با توجه به اهمیت میوژنین و میوستاتین در رشد بافت عضلانی پیشنهاد می‌شود تحقیقات بعدی در زمینه تأثیر فعالیت یا تمرین مقاومتی دایره‌ای بر بیان ژن میوژنین و میوستاتین عضله انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels

چکیده [English]

 
Purpose: Myogenin is a important member of MRFs families that plays a role in muscular hypertrophy. The purpose of this study was to investigate effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels. Methodology: twelve subjects with mean ± SD; age 22.1±2.1 yrs, height 176.2±6.5 cm and weight 69.0-8.2 kg had been examined. After familiarization sessions and determining of maximal strength (1-RM), all subjects completed circuit resistance exercise trails at an intensity corresponding to 55% of 1-RM. The resistance exercise protocols consist 3 sets of 15 repetition and 2mins rest between circuits. With one week interval all subject participated in control session. After 8-10h fasting four blood samples were obtained before exercise, immediately after exercise, 1h recovery and next day in exercise session and same time in control session from anticubital vein, and analyzed for myogenin and myostatin. To determine the effect of resistance exercise on factors repeated measure ANOVA(2×4) had been used. Results: Data analysis revealed that myogenin levels were significantly higher in exercise session than control (P<0٫05). There were statistically significant interaction between time and exercise in myogenin (P<0٫05) and its levels after resistance exercise were significantly greater than other times. There were statistically significant interaction between time and exercise in myostatin and its levels after 24 hours were significantly lower than immediately and 1 hour after exercise (P<0٫05). Conclusion: The results of this study show that circuit resistance exercise is strong stimulus for the transient increase in plasma myogenin and decrease myostatin levels. Thus, this kind of exercise can be a stimulus for muscular hypertrophy. In regard to importance of myogenin and myostatin in the growth of muscle tissue, its suggested that future research evaluated effects of circuit resistance exercise or training on myogenin and myostatin gene expression.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypertrophy
  • myogenic regulatory factors
  • transforming growth factor-ẞß
  • resistance exercise
  • تاریخ دریافت: 0-20 فروردین 773
  • تاریخ بازنگری: 0-1452 فروردین 786
  • تاریخ پذیرش: 0-890 فروردین 781
  • تاریخ اولین انتشار: 0-890 فروردین 781
  • تاریخ انتشار: 0-777 فروردین 773