تأثیر دو نوشیدنی انرژی‌زای هایپ و بیگ‌بیر بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی نوجوانان فوتبالیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده تربیت بدنی کدپستی:1566616961

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: مصرف نوشیدنی‌های ورزشی در میان ورزشکاران شایع است و برای بهبود عملکرد ورزشی استفاده می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دو نوشیدنی انرژی‌زای هایپ و بیگ‌بیر بر شاخصه‌های بی‌هوازی نوجوانان فوتبالیست بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی بود. بدین منظور 12 فوتبالیست پسر با میانگین و انحراف استاندارد سن 65/0 ± 67/16 سال، قد 87/5 ± 33/167 سانتی­متر، وزن 70/9 ± 84/61 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 82/2 ±17/22 که 2 سال سابقه تمرین و مسابقه در رشته ورزشی فوتبال داشتند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و  پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی در محل آکادمی ملی المپیک حاضر شدند. آزمودنی‌ها در سه هفته متوالی و در یک طرح تحقیقی متقاطع، بعد از مصرف وعده صبحانه استاندارد، مقدار 6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یکی از سه نوشیدنی بیگ‌بیر، هایپ یا دارونما(پودر ویتامین  Cو سدیم ساخارین) را مصرف کردند. پس از 5 دقیقه گرم کردن با الگوی یکنواخت، آزمون رست به منظور تعیین توان بی‌هوازی اوج، توان بی‌هوازی متوسط و شاخص خستگی از کلیه آزمودنی‌ها  گرفته شد، برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنوای یک راهه با اندازه­گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05/0>α استفاده شد. یافته­‌ها: داده‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد بین توان بی‌هوازی اوج (31/0=p)، متوسط توان بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هوازی (22/0=p) و شاخص خستگی(81/0=p) در 3 مرحله مصرف مکمل یا دارونما تفاوتی مشاهده نشد. نتایج: براساس نتایج تحقیق، به نظرمی‌رسد مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زای هایپ و بیگ بیر نمی‌تواند موجب بهبود شاخصه‌های  توان‌های بی‌هوازی و کاهش خستگی نوجوانان فوتبالیست شوند.

عنوان مقاله [English]

Effect of two kinds of energy drinks (hype and big bear) on anaerobic power and fatigue index of teenager football players

چکیده [English]

Aim: Consumption of sport drinks is common among athletes and are used to improve exercise performance. The purpose of this study was to investigate the effect of two kinds of energy drinks (hype and big bear) on anaerobic power of teenager football players. Methods: The present study was a semi-experimental. For this reason, 12 football players [Age (16.6±0.63 yrs.); height (167.7±6.07); BMI (22.9±4.2)] who had a two-year football experience, voluntarily participated in this study. After completing a health and physical activity questionnaire all subjects were present at the National Olympic Academy. They drunk energy drink big bear, hype and placebo (containing C vitamin and Saccharin NA) in 3 consecutive weeks in a cross over design following breakfast intake (6ml per weight). After a 5 minute warm-up with a uniform pattern, RAST test was obtained to determine peak anaerobic power, anaerobic power average and fatigue index in all subjects. To analyze the data, one-way ANOVA test and post hoc LSD tests at a significance level of 0.05 > α were used. Results:There was no significant difference between maximum (p=0.31), mean(p=0.22) anaerobic power and fatigue index(p=0.81) during 3 stage of RAST test.Conclusion:Based on the Results ofstudy, it seems that Hype and Big Bear energy drinks could not improve the anaerobic powers and decline of fatigue of teenager football players during RAST test performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anaerobic power- fatigue index- teenager football player- energy drink
گائینی، عباسعلی. ستاری فرد، صادق. رضایی، وجیهه. 1391، تاثیر کوتاه مدت دو نوشیدنی انر‍ژی‌زا بر توان بی‌هوازی دانشجویان دختر ورزشکار. پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 1، ص ص 69- 74
فروزش، قادر. نیک بخت، مسعود. محمد شاهی، مجید. 1390. مقایسه اثر مصرف یک نوشابه انرژی‌زا با محلول قندی ساده بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی و لاکتات خون. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:: دوره 19 ، شماره 6 ص ص 754-765