تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیرAGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

چکیده

هدف: هیپو تالاموس به واسطه ترشح نروپپتایدهای مختلف به عنوان مرکز اصلی هموستاز انرژیبه نظر میرسد که یکی از آنان AGRP یا پروتئین وابسته به آگوتی باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر 8 هفته تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون جودو و تمرینات عادی جودو بر مقادیر AGRP پلاسمای جودوکاران تمرین کرده انجام پذیرفت. روش‌تحقیق: بدین منظور20 جودوکار تمرین کرده مرد به صورت داوطلباته (میانگین ± انحراف معیار، وزن: 94/4±10/82کیلوگرم، درصد چربی: 83/1±59/12درصد و BMI: 25/26±38/1 کیلوگرم بر متر مربع) در تحقیق شرکت نموده و به صورت تصادفی در 2 گروه تمرینات  دایره ای مبتنی بر فنون جودو و گروه تمرین عادی جودو قرار گرفتند. اندازه گیری مقادیر AGRP پلاسما 24 ساعت قبل از اولین و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین انجام شد. برای مقایسه مقادیر AGRP از آزمون T استفاده شد و سطح معناداری معادل(0.05p<) در نظر گرفته شد. نتایج: تمرین دایره ای سبب افزایش معنی دار AGRP پلاسما و کاهش معنی دار درصد چربی در مردان جودوکار تمرین کرده گردید (05/0 p<). همچنینBMI نیز کاهش یافت اما این کاهش معنی دار نبود. علاوه براین تمرین دایره ای موجب بهبود بیشتری در شاخص­های توان هوازی، توان بی هوازی بیشینه، توان بی هوازی متوسط و شاخص خستگی ورزشکاران گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، افزایش مقادیر AGRP را می­توان به تعادل منفی ایجاد شده در اثر تمرین نسبت داد. این عامل تعادل انرژی را در بدن برهم می­زند که بدن به منظور جبران منابع از دست رفته ترشح پپتایدهای اشتها آوری مثل AGRPرا افزایش می­دهد. لذا این پروتکل می­تواند موجب افزایش بیشتری در سطح آمادگی جسمانی و مهارتی ورزشکاران به همراه چربی سوزی بیشتر نسبت به روش‌های تمرینی سنتی شود.

کلیدواژه‌ها


Franchini E, Del Vecchio FB, Matsushigue KA, Artioli GG. (2011). Physiological profiles of elite judo athletes. Sports Medicine. 41(2):147-66.
Ghanbari-Niaki A. (2006). Ghrelin and glucoregulatory hormone responses to a single circuit resistance exercise in male college students. Clinical biochemistry. 39(10):966-70.
Ataullakhanov F, Vitvitsky V. (2002). What determines the intracellular ATP concentration. Bioscience reports.22:501-11.
MacNeil B, Hoffman-Goetz L, Kendall A, Houston M, Arumugam Y. (1991). Lymphocyte proliferation responses after exercise in men: fitness, intensity, and duration effects. Journal of Applied Physiology.70(1):179-85.
Bertile F, Oudart H, Criscuolo F, Maho YL, Raclot T. (2003). Hypothalamic gene expression in long-term fasted rats: relationship with body fat. Biochemical and biophysical research communications. 303(4):1106-13.
Pritchard LE, White A. (2007). Neuropeptide processing andits impact on melanocortin pathways. Endocrinology.148(9):4201-7.
Li J-Y, Finniss S, Yang Y-K, Zeng Q, Qu S-Y, Barsh G, et al. (2000). Agouti-Related Protein-Like Immunoreactivity: Characterization of Release from Hypothalamic Tissue and Presence in Serum 1. Endocrinology. 141(6):1942-50.
Parikh SJ, Yanovski JA. (2003). Calcium intake and adiposity. The American journal of clinical nutrition. 77(2):281-7.
Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel PC. (2000). Regulation of adiposity by dietary calcium. The FASEB Journal. 14(9):1132-8.
Pedersen BK, Hoffman-Goetz L. (2000). Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation. Physiological reviews. 80(3):1055-81.
Fujitsuka S, Koike Y, Isozaki A, Nomura Y. (2005). Effect of 12 weeks ofstrenuous physical training on hematological changes. Military medicine. 170(7):590-4.
Levin BE, Dunn-Meynell AA. Chronic exercise lowers the defended body weight gain and adiposity in diet-induced obese rats. (2004). American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.286(4):R771-R8.
Ghanbari-Niaki A, Nabatchian S, Hedayati M. (2007). Plasma agouti-related protein (AGRP), growth hormone, insulin responses to a single circuit-resistance exercise in male college students. Peptides. 28(5):1035-9.
De Rijke C, Hillebrand J, Verhagen L, Roeling T, Adan R. (2005). Hypothalamic neuropeptide expression following chronic food restriction in sedentary and wheel-running rats. Journal of molecular endocrinology. 35(2):381-90.
Ghanbari-Niaki A, Saghebjoo M, Rashid-Lamir A, Fathi R, Kraemer RR. (2010). Acute circuit-resistance exercise increases expression of lymphocyte agouti-related protein in young women. Experimental Biology and Medicine. 235(3):326-34.
Kraemer R, DurandR, Hollander D, Tryniecki J, Hebert E, Castracane V. (2004). Ghrelin and other glucoregulatory hormone responses to eccentric and concentric muscle contractions. Endocrine. 24(1):93-8.
رشیدلمیر امیر، قنبری نیاکی عباس (1389)، اثر هشت هفته تمرین دایره‌ای بربیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پژوهشی، شماره 89