تأثیر دو نوشیدنی انرژی‌زای متفاوت بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی نوجوانان فوتبالیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

2 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج

چکیده

هدف: مصرف نوشیدنی‌های ورزشی در میان ورزشکاران شایع است و برای بهبود عملکرد ورزشی استفاده می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دو نوشیدنی انرژی‌زای هایپ و بیگ‌بیر بر شاخصه‌های بی‌هوازی نوجوانان فوتبالیست بود. روش‌تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی بود. بدین منظور 12 فوتبالیست پسر با میانگین و انحراف استاندارد سن 65/0 ± 67/16 سال، قد 87/5 ± 33/167 سانتی­متر، وزن 70/9 ± 84/61 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 82/2 ±17/22 که 2 سال سابقه تمرین و مسابقه در رشته ورزشی فوتبال داشتند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و  پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی در محل آکادمی ملی المپیک حاضر شدند. آزمودنی‌ها در سه هفته متوالی و در یک طرح تحقیقی متقاطع، بعد از مصرف وعده صبحانه استاندارد، مقدار 6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یکی از سه نوشیدنی بیگ‌بیر، هایپ یا دارونما(پودر ویتامین  Cو سدیم ساخارین) را مصرف کردند. پس از 5 دقیقه گرم کردن با الگوی یکنواخت، آزمون رست به منظور تعیین توان بی‌هوازی اوج، توان بی‌هوازی متوسط و شاخص خستگی از کلیه آزمودنی‌ها  گرفته شد، برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنوای یک راهه با اندازه­گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05/0>α استفاده شد. یافته­ها: داده‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد بین توان بی‌هوازی اوج (31/0=p)، متوسط توان بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هوازی (22/0=p) و شاخص خستگی(81/0=p) در 3 مرحله مصرف مکمل یا دارونما تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق، به نظرمی‌رسد مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زای هایپ و بیگ بیر نمی‌تواند موجب بهبود شاخصه‌های  توان‌های بی‌هوازی و کاهش خستگی نوجوانان فوتبالیست شوند.

 1. گائینی، عباسعلی. ستاری فرد، صادق. رضایی، وجیهه. 1391، تاثیر کوتاه مدت دو نوشیدنی انر‍ژی‌زا بر توان بی‌هوازی دانشجویان دختر ورزشکار. پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 1، ص ص 69- 74
 2. فروزش، قادر. نیک بخت، مسعود. محمد شاهی، مجید. 1390. مقایسه اثر مصرف یک نوشابه انرژی‌زا با محلول قندی ساده بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی و لاکتات خون. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:: دوره 19 ، شماره 6 ص ص 754-765
 3. Sancho A, Jimenez J. (2005). “The acute effect of an energy drink the physical and cognitive performance of male athletes”. Kinesiologia Slovenica. 11(2): pp:5–16.
 4. Azali Alamdari K, Kordi MR, Choobineh S, Abbasi A. (2007). “Acute effects of two energy drinks on anaerobic power and blood lactate levels in male athletes”. Physical Education and Sport. 5(2): pp:153-162.
 5. Simon MR, Mosher JF. (2007). “Alcohol, energy drinks, and youth: a dangerous mix: Marin Institute”.
 6. Alsunni AA. (2011). “Are energy drinks physiological?”. Pak J Physiol. 7(1): pp:44-49.
 7. Khanna MI. (2005). “Supplementary effect of carbohydrate-electrolyte drink on sports performance, lactate removal and cardiovascular responses of athletes”. Indian J Med Res 121: pp:665-669.
 8. Ganio MS, Klau JF, Casa DJ, Armstrong LE, Maresh CM. (2009). “Effect of caffeine on sport-specific endurance performance: A systemic review”. Journal of Strength and Conditioning Research. 23: pp:315–324.
 9. Bakker AJ, Berg HM. (2002). “The effects of taurine on sarcoplasmic reticulum function and contractile properties in skinned skeletal muscle fibers of the rat”. J Physiol. 538: pp: 185-194.
 10. Hamilton EJ, Berg HM, Easton CJ, Bakker AJ .(2006). “The effect of taurine depletion on the contractile properties and fatigue in fast-twitch skeletal muscle of the mouse“. Amino Acids. 31: pp:273–27.
 11. Gwacham N, Wagner DR. (2012). “Acute Effects of a Caffeine-Taurine Energy Drink on Repeated Sprint Performance of American College Football Players”. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 22: pp:109 -11
 12. Astorino TA, Roberson DW. (2010). “Efficacy of acute caffeine ingestion for short-term, high-intensity exercise performance: a systematic review”. J Strength Cond Res. 24(1): pp:257–265.
 13. Davis JK, Green JM. (2010). “Caffeine and anaerobic performance: ergogenic value and mechanisms of action“. Sports Med. 39(10): pp:813– 832.
 14. Kern BD, Robinson TL. (2011). “Effect of B-alanine supplementation on performance and body composition in collegiate wrestlers and football players”. Journal of Strength and Conditioning Research. 25(7): pp:1804–1815.
 15. Woolf K, Bidwell WK, Carlson AG. (2009). “Effect of caffeine as an ergogenic aid during anaerobic exercise performance in caffeine naïve collegiate football players”. J Strength Cond Res. 23(5): pp:1363-9.
 16. Melissa D. (2006). “The effect of a novel sports drink on hydration status and performance during prolong running”. Degree Awarded: summer semester.
 17. Kim W. (2003). “Debunking Effects of Taurine in Red Bull Energy Drink”. Reviewed Nutrition Bytes. 9(1): pp:1-8.
 18. Tbarthel D, Mechau T, Wehr R, Schnittker H, Lisen, M, Wei B. (2001). “Readiness potential in different states of physical activation and after ingestion of taurine and /or caffeine containing drinks”. Journal of Amino Acids. 20(1): pp:63-73.
 19. Queiroga MR, Cavazzotto TG, Katayama KY, Portela BS, Tartaruga MP, Ferreira SA. (2013). “Validity of the RAST for evaluating anaerobic power performance as compared to Wingate test in cycling athletes“. Motriz, Rio Claro. 19(4): pp:696-702.
 20. Mueller EL, Weise MM, Rado LC, Cass TJ. (2007). “Effects of Red Bull on Wingate Testing of College Aged Students. Journal of Undergraduate Kinesiology Research. 2(2): pp:12-18.
 21. Forbes SC, Candow DG, Little JP, Magnus C, Chilibeck PD. (2007). “Effect of Red Bull energy drink on repeated Wingate cycle performance and bench-press muscle endurance”. Int J Sports Nutr Exerc Metab. 17(5): pp: 433–444.
 22. Kalmar JM, Cafarelli E. (1999). “Effects of caffeine on neuromuscular function”. Journal of Applied Physiology. 87: pp: 801-808.
 23. Jackman M, Wendling P, Friars D, Graham TE. (1996). “Metabolic catecholamine, and endurance responses to caffeine during intense exercise”. J Appl Physiol. 81: pp: 1658-1663.
 24. Crowe MJ, Leicht AS, Spinks WL. (2006). “Physiological and cognitive responses to caffeine during repeated, high intensity exercise”. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 16: pp: 528-544.
 25. Glaister M, Pumares DM, Patterson SD, Foley P, McInnes G. (2014). “Caffeine supplementation and peak anaerobic power output”. European Journal of Sport Science. 2: 1-7.
 26. Turkley K, Eusse P, Thomas M, Townsend JR, Morton AB. (2014). “Effects of Different Doses of Caffeine on Anaerobic Exercise in Boys”. Pediatr Exerc Sci. 15.
 27. Wei-wei G, Ji-peng S. (2011). “Effect of Different Doses of Taurine on Erythrocyte ATPase of Boxers”. Journal of Beijing Sport University. 3: pp: 49-51.
 28. Huxtable RJ. (1992). “Physiological actions of taurine”. Physiol Rev. 72: pp: 101-163.
 29. Zhang M, Izumi I, Kagamimori S, Sokejima S, Yamagami T, Liu Z, Qi B. (2004). “Role of taurine supplementation to prevent exercise induced oxidative stress in healthy young men”. Amino Acids. 26: pp: 203–207.
 30. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. (2009). “Examination of a high energy, pre-exercise supplement on exercise performance”. J Int Soc Sports Nutr. 6: pp: 6-2.
 31. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Jennings PF, Mangine G, Faigenbaum AD. (2007). “Effect of Nutritionally Enriched Coffee Consumption on Aerobic and Anaerobic Exercise Performance”. J Strength Cond Res. 21: pp: 456–9.
 32. Hudson, G.M. Green, J.M. Bishop, P.A. Richardson, M.T. (2008). “Effects of caffeine and aspirin on light resistance training performance, perceived exertion, and pain perception“. Journal of Strength and Conditioning Research. 22: pp:1950-1957.
 • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 آذر 1394