نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواری،

چکیده

هدف: روش­های تمرینی مختلف می­تواند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد جسمانی ورزشکاران داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات برنامه­های تمرینی پلایومتریک و مقاومتی توانی بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبال بود. روش‌ها:  27 بازیکن مرد تیم والیبال فولاد شهرستان اسفراین داوطلب شدند. این افراد به­طور تصادفی در دو گروه تمرینی پلایومتریک (13 نفر) و تمرین مقاومتی توانی (14 نفر) قرار گرفتند. تمرینات به تعداد 3 جلسه در هفته و برای مدت 6 هفته انجام شد. عملکرد جسمانی شامل پرش عمودی، پرش اسپک، چابکی، سرعت جابجایی (9 و 18 متر)، و آزمون عملکردی تلاش تکراری والیبال، قبل از اجرای تمرینات و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین با استفاده از آزمون­های ویژه اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون های شاپیرو ویلک، t مستقل و t همبسته در سطح معنی‌داری (05/0P<)، تجزیه و تحلیل شد.  نتایج: نتایج نشان داد هر دو روش تمرینی می­تواند باعث افزایش پرش عمودی، پرش اسپک، چابکی، سرعت (9 و 18 متر) و  آزمون عملکردی تلاش تکراری والیبال (زمان ایده آل، زمان واقعی، پرش ایده­آل و پرش واقعی) در بازیکنان والیبال شود (05/0P<). بین دو گروه در هیچ­یک از شاخص­های فوق تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0P<). نتیجه گیری: در مجموع می­توان گفت بازیکنان والیبال می­توانند برای بهبود عملکرد جسمانی خود از هردو برنامه تمرینات پلایومتریک و مقاومتی-توانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

 1. Steven Jf. (1999). Periodized strength training: a critical review. Journal of Strength and Conditioning Research. 13(1): 82–89.
 2. Tanner R, Gore Ch. (2013). Physiological tests for elite athletes. 2E. Publisher: Human Kinetics; 475-786.
 3. سی. ریسر جاناتان، روالد بار. (1386). راهنمای پزشکی و علوم ورزشی والیبال. ترجمه: عبدلی بهروز، نمازی زاده مهدی، فرج زاده موالو شهرام، هوانلو فریبرز، ابراهیم خسرو، تهران، انتشارات کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک.
 4. Newton RU, Rogers RA, Volek JS, Kinen K, Kraemer WJ. (2006). Four weeks of optimal load ballistic resistance training at the end of season attenuates declining jump performance of women volleyball players. Journal of Strength and Conditioning Research. 20(4): 955-961.
 5. Lehnert M, Lamrova I, Elfmark M. (2009). Changes in speed and strength in female volleyball players during and after a plyometric raining program. Acta Gymnica. 39(1): 59 – 66.
 6. Stojanović T, Kostić R. (2002). The effects of the plyometric sport training model on the development of the vertical jump of volleyball players. Physical Education and Sport. 1(9): 11-25.
 7. Stojanović N, Jovanović N, Stojanović T. (2012). The effects of plyometric training on the development of the jumping agility in volleyball players. Physical Education and Sport. 10(1): 59-73.
 8. Milić V, Nejić D, Kostić R. (2008). The effect of plyometric training on the explosive strength of leg muscles of volleyball players on single foot and two-foot take off jumps. Physical Education and Sport. 6(2): 169 –179.
 9. کلوندی فردین، توفیقی اصغر، محمد زاده سلامت خالید. (1390). اثر تمرینات الاستیک، پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی‌هوازی والیبالیست‌های نخبه‌ی استان کردستان. فیزیولوژی ورزشی؛ شماره 12؛ صص:26-13.
 10. Annadurai R, Rajaram S. (2013). Combination of squat and plyometric training program on the development of power production and skill performance of inter collegiate men volleyball players. International Journal of Physical Education, Health & Sports Sciences. 2(1): 22-29.
 11. Drinkwater EJ, Lane T, Cannon J. (2009). Effect of an acute bout of plyometric exercises on neuromuscular fatigue and recovery in recreational athletes. Journal of Strength and Conditioning Research. 23(4): 1181-1186.
 12. Markovic G, Jukic I, Milanovic D, Metikos D. (2007). Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 21(2): 543-549.
 13. Chelly MS, Ghenem MA, Abid K, Hermassi S, Tabka Z, Shephard RJ. (2010). Effects of in-season short-term plyometric training program on leg power, jump-and sprint performance of soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research. 24(10): 2670-2676.
 14. رواسی علی اصغر، گائینی عباسعلی، تاسمه مجید، عبدی هادی، عبدالمحمدی امیر. (1393). ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻼﻳﻮﻣﺘﺮﻳﻚ، ﻗﺪرﺗﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮان آزادﻛﺎر ﺟﻮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼم. علوم زیستی ورزشی، دوره 6، شماره 2، صفحات 204-191.
 15. Ploutz LL, Tesch PA, Biro RL, Dudley GA. (1994). Effect of resistance training on muscle use during exercise. Journal of Applied Physiology. 76(4): 1675-1681.
 16. Lee M, Timothy JC. (2007). Cross education: possible mechanisms for the contralateral effects of unilateral resistance training. Sports Medicine. 37(1): 1-14.
 17. Newton RU, kraemer WJ, Hakkinen K. (1999). Effects of ballistic training on preseason preparation of elite volleyball players. Medicine and Science in Sport and Exercise. 31(2): 323-330.
 18. Glaister M, Moir G, Fairweather MM, Clark D. (2000). Relationships between maximum strength (1RM squat), estimated jumping power and measures of agility amongst Scottish National badminton players. Presentation at the British Association of Sport and Exercises Medicine (BASEM), Edinburgh, Scotland.
 19. Hoffman JR, Ratamess NA, Cooper JJ, Kang J, Chilakos A, Faigenbaum AD. (2005). Comparison of loaded and unloaded jump squat training on strength/power performance in college football players. Journal of Strength and Conditioning Research. 19(4): 810-815.
 20. Wong PI, Chaouachi A, Chamari K, Dellal A, Wisloff U. (2010). Effect of preseason concurrent muscular strength and high-intensity interval training in professional soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research. 24(3): 653-660.
 21. Santos EJAM, Janeira MAAS. (2008). Effects of complex training on explosive strength in adolescent male basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research. 22(3): 903-909.
 22. Kotzamanidis C, Chatzopoulos D, Michailidis C, Papaiakovou G, Patikas D. (2005). The effect of a combined high-intensity strength and speed training program on the running and jumping ability of soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research. 19(2): 369-375.
 23. ولی پور ده نو وحید، قراخانلو رضا، رهبری زاده فاطمه، مولی سید جواد. (1389). سازگاری‌های عصبی- عضلانی و عملکردی به تمرین منتخب پلایومتریک در مقابل ترکیب تمرین مقاومتی و پلایومتریک. علوم زیستی ورزشی. شماره 7، صفحات 113-91.
 24. پیرانی حسن. (1372). بررسی و مقایسه برنامه مختلف تمرینی برای پیشرفت پرش عمودی ورزشکاران شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه.
 25. Cluth DM, Megown C, Bryee M. (1994). The effect of depth jumps and weight training on leg strength and vertical jump. Research Quarterly for Exercise and Sport. 54(1): 5-10.
 26. Fatouros IG, Jamurtas A Z, Leontsini D, Taxildaris K, Aggelousis N, Kostopoulos N, et al. (2000). Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their combination on vertical jumping performance and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research. 14(4): 470-476.
 27. Ghigiarelli J. (2009). The effects of a seven week heavy elastic band and weighted chain program on upper body strength and upper body power in a sample of Division 1-AA football players. Journal of Strength and Conditioning Research; 23(3), 756-764.
 28. Miller MG, Herniman JJ, Ricard MD, Cheatham CC, Michael TJ. (2006). The effects of a 6-week plyometric training program on agility. Journal of Sports Science and Medicine. 5(3): 459–465.
 29. Fleck SJ, Kraemer WJ. (1997). Designing resistance training programs. Second Edition, Human Kinetics.
 30. Markovic G. (2007). Does plyometric training improve vertical jump height? A meta-analytical review. British Journal of Sports Medicine. 41(6): 349–355.
 31. Potteiger JA, Lockwood RH, Haub MD, Dolezal BA, Almuzaini KS, Schroeder JM, et al. (1999). Muscle power and fibber characteristics following 8 weeks of plyometric training. Journal of Strength and Conditioning Research. 13(3): 275–279.
 32. Craig BW. (2004). What is the scientific basis of speed and agility? Journal of Strength and Conditioning Research. 26(3): 13-14.
 33. Markovic G, Mikulic P. (2010). Neuro-musculoskeletal and performance adaptations to lower-extremity plyometric training. Sports Medicine. 40(10): 859-895.