پاسخ های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2 هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: فعالیت بدنی می تواند رشد را با تاثیر بر واسطه های آنابولیک و کاتابولیک، گسترش دهد. این مطالعه با هدف بررسی پاسخ های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش در جامعه کودکان مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان آتیه شهر تهران انجام شد. 14کودک مبتلا به کوتاه قدی ایدیوپاتی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60دقیقه به فعالیت بدنی پرداختند. شدت فعالیت بدنی 40-60 درصد حداکثر تواتر قلبی بود. سطوح سرمی IL-6، TNF-α و IL-1β قبل و بعد از هشت هفته فعالیت بدنی و بعد از دو هفته بی فعالیتی سنجیده شد.داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. نتایج: یافته های مطالعه افزایش غیر معنی دار مقادیرIL-6 و کاهش غیر معنی دار مقادیر IL-1β را بعد از هشت هفته نشان داد(05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

inflammatory responses of children with idiopathic short stature to two weeks of inactivity after the one period of physical activity

چکیده [English]

aim: physical activity can influence growth and develop anabolic and catabolic mediators that affect on the growth.The purpose of study was to determine the investigate of inflammatory responses of children with idiopathic short stature to two weeks inactivity after the one period physical activity. Materials and Methods: this study was conducted on the population of children attending to endocrine clinic of atieh hospital of Tehran. 14 idiopathic short stature children (4 girls, 10 boys) were randomly divided into control and experimental groups. Experimental group performed eight weeks, three sessions each week and each session 60 minutes. The intensity of physical activity was 40-60% of HRR. IL-6, TNF-α and IL-1β were also measured before and after eight weeks of physical activity and after two weeks inactivity. Data were analyzed by kolmogorov-smirnov, independent t test and one-way ANOVA with repeated measures. Results: The result indicate that after eight weeks of physical activity, IL-6 increased insignificantly and IL-1β decreased insignificantly(p>0.05). Also, following two weeks of inactivity after eigh weeks, inflammatory cytokines TNF-α , IL-1β decrease and IL-6 increase, but this changes no significant(p>0.05). There was a significant between group difference in the TNF-α (P=0.005) response after two weeks of inactivity. Conclusion: In general, it can be concluded that the positive effects of physical activity observed after two weeks of inactivity, and physical activity inhibits the inflammatory response of this children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idiopathic short stature- inflammatory cytokines- Inactivity- physical activity
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آذر 1395