تأثیر یک م س ا بقه فوتسال بر ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تبریز

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه زنجان

3 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تبریز

چکیده

هدف :رقابت‌های ورزشی به عنوان یک عامل استرس‌زا موجب تغییراتی در دستگاه ایمنی می‌شود. از این رو هدف از انجام این تحقیق تأثیر انجام یک مسابقه واقعی فوتسال بر پاسخ‌ برخی از شاخص‌های ایمنی مخاطی دربازیکنان زن فوتسال می‌باشد. روش شناسی: در چهارچوب یک مطالعه تک گروهی با اندازه‌گیری مکرر9 بازیکن اصلی یکی از  تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با میانگین سنی 2±25 سال، شاخص توده بدنی 30/1±03/21 کیلوگرم بر مترمربع، حداکثر اکسیژن مصرفی62/1±32/47 میلی‎لیتر بر کیلوگرم در دقیقه شرکت نمودند.نمونه‌های بزاقی غیرتحریکی قبل، بعد، 24 ساعت و 48 ساعت بعد از مسابقه برای اندازه‌گیری میزان جریان بزاق، غلظت ایمونوگلوبولینA (s-IgA)، ترشح ایمونوگلوبولینA (SIgA)، نسبت IgA بر پروتئین تام بزاقی(s-IgA/Pro)،کورتیزول، آلفاآمیلاز و پروتئین تام بزاقی(Pro) جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی با سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج:بعد از مسابقه میزان جریان بزاق، s-IgA، SIgA و s-IgA/Pro کاهش معنی‌داری داشت(05/0>P)و بعد از 24ساعت ریکاوری به سطوح قبل از مسابقه تمایل پیدا کردند. کورتیزول، آلفاآمیلاز و Pro بلافاصله بعد از مسابقه افزایش معنی‌داری نشان داد(05/0>P). نتیجه گیری:یک مسابقه رسمی فوتسال ممکن است به سبب کاهش ترشح ایمونوگلوبولین A بزاقی موجب کاهش عملکرد دستگاه ایمنی مخاطی بازیکنان فوتسال شود که در این صورت احتمالاً بازیکنان را در معرض ابتلا به بیماری عفونت مجاری تنفسی فوقانی قرار می‌دهد، ولی هنوز تحقیقات بیشتری باید در این حوزه صورت پذیرد. کلید واژه‌ها: ایمونوگلوبولینA، کورتیزول، آلفاآمیلاز، پروتئین تام بزاقی، فوتسال