اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سجاد احمدی زاد

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرسی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8760427500
s_ahmadizadsbu.ac.ir
0000-0001-5859-3556

h-index: 15  

مدیر مسئول

مریم نورشاهی

گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_nourshahisbu.ac.ir

دبیر تخصصی

افشار جعفری

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی،تهران ، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721547100
afshar.jafarigmail.com
0000-0003-1186-4923

h-index: 10  

محمد فرامرزی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56664129200
md.faramarzigmail.com
0000-0003-3467-7266

h-index: 11  

داریوش شیخ الاسلامی وطنی

فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین گروه علوم ورزشی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029634500
d.vataniuok.ac.ir

h-index: 9  

مریم نورشاهی

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36055655700
m-nourshahisbu.ac.ir
0000-0002-5064-8599

h-index: 7  

سجاد احمدی زاد

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8760427500
s_ahmadizadsbu.ac.ir
0000-0001-5859-3556

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مجتبی کاویانی

School of Nutrition and Dietetics,Acadia University ,Canada

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201686034
mojtaba.kavianiacadiau.ca
0000-0002-1186-3384

h-index: 19  

بهرام ارجمندی

تغذیه، ورزش و سالمندی گروه تغذیه و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تالاهاسی، فلوریدا، آمریکا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55408019900
barjmandifsu.edu
0000-0003-1358-0238

h-index: 46  

میشائل داپل مایر

Department of Sport science Johannes Gutenberg university, Mainz, German

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701408429
amolluni-mainz.de
+49 (0)6131 39-28768
0000-0002-3435-7193

h-index: 47  

اعضای هیات تحریریه

خسرو ابراهیم

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی، تهران، ایران

k-ebrahimsbu.ac.ir

h-index: 2  

محمدرضا بیگدلی

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16315003600
m.bigdeli2366gmial.com

h-index: 21  

بختیار ترتیبیان

دانشگاه علامه طباطبایی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55804936700
ba.tartibiangmail.com
0000-0002-4653-5620

h-index: 19  

وحید تادیبی

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16318228500
vahidtadibirazi.ac.ir
0000-0003-4560-5006

h-index: 6  

افشار جعفری

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721547100
afshar.jafarigmail.com
0000-0003-1186-4923

h-index: 10  

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35790453600
frahmani2001yahoo.com

h-index: 3  

حمید رجبی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56522743700
hrajabi1346gmail.com
0000-0002-3276-1598

h-index: 18  

داریوش شیخ الاسلامی وطنی

فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029634500
d.vataniuok.ac.ir

h-index: 9  

محمد فرامرزی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56664129200
md.faramarzigmail.com
0000-0003-3467-7266

h-index: 11  

محمدرضا کردی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029387500
mrkordiut.ac.ir
0000-0002-7999-4292

h-index: 10  

مهدی کارگر فرد

فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36477540500
m.kargarfardspr.ui.ac.ir

h-index: 21  

حسین میلادی گرجی

فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23486065600
miladi331yahoo.com
0000-0003-3948-4703

h-index: 20  

مریم نورشاهی

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36055655700
m-nourshahisbu.ac.ir
0000-0002-5064-8599

h-index: 7  

ویراستار فنی

افشار جعفری

گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

afshar.jafarigmail.com

ویراستار ادبی

فاطمه جهانگیری

Tehran

ajahangiri1385ut.ac.ir
09128130862

ویراستار انگلیسی

سجاد احمدی زاد

گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

s_ahmadizadsbu.ac.ir

صفحه آرا

انتشارات طنین دانش

انتشارات طنین دانش

tanin11823gmail.com

مدیر وب سایت

الینا کیانی شاهوندی

گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

elina.kianiyahoo.com