اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سجاد احمدی زاد

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرسی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8760427500
s_ahmadizadsbu.ac.ir
0000-0001-5859-3556

h-index: 15  

مدیر مسئول

مریم نورشاهی

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36055655700
m_nourshahisbu.ac.ir
0000-0002-5064-8599

h-index: 7  

مدیر داخلی

افشار جعفری

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721547100
afshar.jafarigmail.com
0000-0003-1186-4923

h-index: 11  

دبیر تخصصی

سجاد احمدی زاد (قلب و عروق و گردش خون)

فیزیولوژی ورزش,؛ قلب و عروق و گردش خون گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8760427500
s_ahmadizadsbu.ac.ir
0000-0001-5859-3556

h-index: 15  

افشار جعفری (بیوشیمی و متابولیسم)

فیزیولوژی ورزش؛بیوشیمی و متابولیسم گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی،تهران ، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721547100
afshar.jafarigmail.com
0000-0003-1186-4923

h-index: 11  

داریوش شیخ الاسلامی وطنی (فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین)

فیزیولوژی ورزشی وعلم تمرین گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029634500
d.vataniuok.ac.ir
0000-0002-9771-8806

h-index: 9  

محمد فرامرزی ( تغذیه ورزشی)

فیزیولوژی ورزش؛ تغذیه ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56664129200
md.faramarzigmail.com
0000-0003-3467-7266

h-index: 12  

مریم نورشاهی (عصب و عضله)

فیزیولوژی ورزش؛ عصب و عضله گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36055655700
m-nourshahisbu.ac.ir
0000-0002-5064-8599

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بهرام ارجمندی (آمریکا)

تغذیه، ورزش و سالمندی گروه تغذیه و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تالاهاسی، فلوریدا، آمریکا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55408019900
barjmandifsu.edu
0000-0003-1358-0238

h-index: 48  

میشائل داپل مایر (آلمان)

فیزیولوژی ورزش گروه علوم ورزشی دانشگاه یوهانس گوتنبرگ، ماینز، آلمان

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701408429
amolluni-mainz.de
0000-0002-3435-7193

h-index: 48  

فیلیپ کونز (فرانسه)

فیزیولوژی ورزش و هماتولوژی موسسه دانشگاهی فرانسه - دانشگاه کلود برنارد لیون 1، فرانسه

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13205697000
pcoonnesyahoo.fr
0000-0002-9232-0268

h-index: 40  

آرتورو فیگورا (آمریکا)

فیزیولوژیوی ورزش دانشگاه تگزاس آمریکا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8211143700
arturo.figueroattu.edu
0000-0001-8473-1967

h-index: 35  

مجتبی کاویانی (کانادا)

فیزیولوژی ورزش دانشکده تغذیه و رژیم غذایی، دانشگاه آکادیا، کانادا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201686034
mojtaba.kavianiacadiau.ca
0000-0002-1186-3384

h-index: 21  

منوچهر سیدی وفایی (دانمارک)

علوم اعصاب دانشگاه جنوب دانمارک

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603280413
mvafaeehealth.sdu.dk
0000-0001-8409-7142

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا بیگدلی

فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16315003600
m.bigdeli2366gmial.com
0000-0003-4331-1047

h-index: 21  

وحید تادیبی

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16318228500
vahidtadibirazi.ac.ir
0000-0003-4560-5006

h-index: 6  

بختیار ترتیبیان

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55804936700
ba.tartibiangmail.com
0000-0002-4653-5620

h-index: 19  

حمید رجبی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56522743700
hrajabi1346gmail.com
0000-0002-3276-1598

h-index: 20  

مهدی کارگر فرد

فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36477540500
m.kargarfardspr.ui.ac.ir
0000-0002-9205-799X

h-index: 22  

محمدرضا کردی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029387500
mrkordiut.ac.ir
0000-0002-7999-4292

h-index: 10  

حسین میلادی گرجی

فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23486065600
miladi331yahoo.com
0000-0003-3948-4703

h-index: 21  

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35790453600
frahmani2001yahoo.com
0000-0001-7021-0060

h-index: 3  

خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225766603
k-ebrahimsbu.ac.ir
0000-0003-3250-9058

h-index: 2  

ویراستار فنی

افشار جعفری

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721547100
afshar.jafarigmail.com
0000-0003-1186-4923

h-index: 11  

مدیر وب سایت

الینا کیانی شاهوندی

گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

elina.kianiyahoo.com
0000-0002-7134-1246

ویراستار ادبی

فاطمه جهانگیری

Tehran

ajahangiri1385ut.ac.ir

صفحه آرا

مهدی آزادان

انتشارات طنین دانش

tanin11823gmail.com