پرسش‌های متداول

داوری معمولی با داوری سریع چه تفاوتی دارد؟

مدت زمان فرآیند داوری مقالات در سرویس داوری معمولی از زمان دریافت مقاله تا پذیرش آن حداکثر شش ماه می باشد اما در سرویس داوری سریع این مدت حداکثر یک ماه می باشد.

در چه زمانی بعد از پذیرش مقاله می توانیم کد doi آن را دریافت کنیم؟

در زمان بعد از صفحه آرایی

آیا با وجود اینکه هزینه بررسی اولیه مقاله پرداخت شده این احتمال وجود دارد که مقاله قبل از ارسال به داوران توسط سردبیر رد شود؟

بله