همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

طیبه زرع کار

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی،تهران ، ایران

t_zarekar@sbu.ac.ir
0000-0003-4930-6732