کارشناس نشریه


زرع کار طیبه گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی وتندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

  • t_zarekar@sbu.ac.ir
  • 09370753226