همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

الینا کیانی شاهوندی

گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

elina.kiani@yahoo.com