کارشناس نشریه


زرع کار طیبه گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی وتندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

  • t_zarekar@sbu.ac.ir
  • 09370753226

کارشناس نشریه


نصرتی طاهره دانشکده علوم ورزش و تندرستی

  • t.nosrati@gmail.com

کارشناس نشریه


میرزایی زهرا کارشناس نشریه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

  • z_mir2009@yahoo.com