بیانیه دسترسی آزاد:
نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی،  با دسترسی آزاد است، به این معنی که همه مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربر یا موسسه او قرار می گیرد. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات هستند، یا از آنها برای هر هدف قانونی دیگری بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده استفاده کنند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز است.