بایگانی

برای داشتن یک بایگانی کامل و همیشگی از نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، کلیه محتویات این مجله روی سایت کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود.