پاسخ های حاد تهویه ای به فعالیت هوازی شدید در کودکان پسر سالم16-13 ساله: ارتباط با عوامل پیکر سنجی مولتیپل اسکلروزیس

بختیار ترتیبیان؛ مرتضی بیرامی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  هدف تحقیق: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین پاسخ های حاد تهویه ای به فعالیت هوازی شدید با اندازه بدن و برآورد پاسخ های حاد تهوی های یعنی حجم بازدمی پر فشار در ثانیه اول، ظرفیت حیاتی قوی، ظرفیت حیاتی، تهویه ارادی بیشینه و حجم جاری افراد16-13 سال بعد از فعالیت هوازی شدید بود. روش تحقیق: تعداد 80 نفر دانش آموز (قد192-141 سانتی متر، وزن ...  بیشتر