پاسخ های حاد تهویه ای به فعالیت هوازی شدید در کودکان پسر سالم16-13 ساله: ارتباط با عوامل پیکر سنجی مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین پاسخ های حاد تهویه ای به فعالیت هوازی شدید با اندازه بدن و برآورد پاسخ های حاد تهوی های یعنی حجم بازدمی پر فشار در ثانیه اول، ظرفیت حیاتی قوی، ظرفیت حیاتی، تهویه ارادی بیشینه و حجم جاری افراد16-13 سال بعد از فعالیت هوازی شدید بود. روش تحقیق: تعداد 80 نفر دانش آموز (قد192-141 سانتی متر، وزن 95-32 کیلوگرم و 30-6/14-BMI)بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابتدا ویژگی های آنتروپومتریک دانش آموزان اندازه گیری شدند. درمرحله بعد پاسخ های حاد تهوی های آزمودن یها بلافاصله پس از انجام دوی 1600 متر با استفاده از اسپیرومتر اندازه گیری گردید. با استفاده از مدل رگرسیون خطی (روش گام به گام) متغیرهای قد، وزن و شاخص توده بدن به عنوان مقادیر پیش بینی کننده پاسخهای حاد تهویه ای استفاده شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای آزمون عملکرد ریوی به قد، وزن و شاخص توده بدن وابسته هستند. بالاترین همبستگی برای هر عملکرد ریوی با قد به دست آمد. بزرگترین همبستگی مثبت برای ظرفیت حیاتی با قد مشاهده شد(53/0-r)نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل پیکرسنجی مانند قد، وزن و شاخص توده بدن می توانند پیشگو کننده مناسبی برای عملکرد تنفسی درفعالیت هوازی شدید باشند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1388