دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر کم‌خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر

زهرا عباسی؛ فرهاد دریا نوش؛ شهرزاد اصغری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1181-1188

چکیده
  مقدمه: برخی تحقیقات نشان‌دهنده تاثیر کم‌خوابی بر عملکرد ورزشکاران در جنبه‌های مختلف می‌باشد. اما نتایج موجود متفاوت است و همچنین کمتر به تعامل کم‌خوابی با نواخت شبانه روزی توجه کمتری شده‌است. هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر چهار ساعت محرومیت از خواب بر برخی عوامل مرتبط با آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر بود. روش‌شناسی: آزمودنی‌های ...  بیشتر