مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش Dmax.S با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال

مهدی اسبرزاده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 129-138

چکیده
  هدف:هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین نقطه شکست ضربان قلب )HRDP )با استفاده از مدل کوتاه بیشترین فاصله )Dmax.S)با دومین آستانه تهویهای )VT2 )بود.روشها: بیست و یک نفر مرد غیرفعال داوطلب )با میانگین سن 31/1±9/19 سال، قد 3/5±4/173 سانتیمتر، وزن 9/8±9/67کیلوگرم، اکسیژن مصرفی بیشینه 52/0±08/3 لیتر بر دقیقه( آزمون ورزشی فزاینده نوارگردان را تا رسیدن ...  بیشتر