مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش S.Dmax با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  هدف تحقیق: نقطه شکست ضریان قلب (HRDP) یکی از روش­ های برآورد آستانۀ بی هوازی در طول تمرین است، که برای برنامه ­ریزی شدت تمرینات از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) با استفاده از مدل کوتاه بیش­ ترین فاصله (S.Dmax) با دومین آستانۀ تهویه­ ای (VT2) بود. روش تحقیق: 21 نفر مرد غیرفعال داوطلب (میانگین ± انحراف معیار؛ سن 31/1±9/19 سال، قد 3/5±4/173 سانتی­ متر، وزن 9/8±9/67 کیلوگرم، اکسیژن مصرفی بیشینه 52/0±08/3 لیتر بر دقیقه) آزمون ورزشی فزاینده نوارگردان را تا رسیدن به واماندگی اجرا کردند. برای تعیین HRDP، ضربان قلب آزمودنی­ ها به­ وسیله دستگاه پولار ثبت و با استفاده از برنامه رایانه ­ای طراحی شده آنالیز شد. گازهای تنفسی در طول آزمون فزاینده توسط دستگاه گاز آنالایزر اندازه­ گیری شد. از مدل گرافیکی بلاند- آلتمن و روش آماری همبستگی درون خوشه ­ای (ICC) برای پردازش داده ­ها استفاده شد. نتایج: HRDP در تمامی آزمودنی­ های پژوهش حاضر مشاهده شد. تفاوت معنی­ داری بین متغیرهای ضربان قلب، اکسیژن مصرفی، تهویه، حجم جاری و تواتر تنفسی مطابق با HRDP و VT2 وجود نداشت (05/0< p). همچنین نتایج آزمون ICC و نمودارهای بلاند- آلتمن نشان داد که همگرایی بالایی بین ضربان قلب (b.min-1 ICC= 0.866; ±1.96; 95% CI= -7.2 to 6.7) و اکسیژن مصرفی (ICC= 0.963; ±1.96; 95% CI= -3.2 to 3.5 ml.kg-1.min-1 ) اندازه­ گیری شده در HRDP و VT2 وجود دارد. بحث و نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، می­ توان نتیجه کرفت که S.Dmax روش مطمئنی برای جایگزین روش­ های تهاجمی، پرهزینه و وقت­ گیر است. بنابراین، می توان از روش S.Dmax برای تعیین آستانه ­بی­ هوازی در مردان جوان سالم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the heart rate deflection point by the S.Dmax method and the ventilatory threshold in the determination of the anaerobic threshold in untrained men

چکیده [English]

Purpose: Heart rate deflection point (HRDP) used for estimating the anaerobic threshold (AT) during exercise, and important role in assessment and prescription of the optimal training intensities. The aim of the present study was to survey of the relationship between heart rate deflection point (HRDP) by the short distance maximum (S.Dmax) and second ventilatory threshold (VT2). Methods: Twenty-one sedentary men volunteers (mean±SD: age 19.9±1.31 years; height 173.4±5.3 cm; weight 67.9±8.9 kg; maximum oxygen uptake 3.08±0.52 L.min-1 ) performed an incremental treadmill exercise test to exhaustion. To determine the HRDP, each subjects heart rate was recorded by using a polar monitor and analyzed by a designed computer program. Respiratory gases during the exercise test was measured with a gas analysing system. The Bland and Altman plots and intraclass correlation coefficient (ICC) were used to assess the agreement between the S.Dmax and VT2. Results: The HRDP was noticed in all subjects. No significant difference (p > 0.05) between the heart rate, oxygen uptake, ventilation, tidal volume and respiratory rate corresponding to HRDP and VT2. Also, results of ICC and Bland-Altman plots showed a good agreement between HR (ICC= 0.866; ±1.96; 95% CI= -7.2 to 6.7 b.min-1) and VO2 (ICC= 0.963; ±1.96; 95% CI= -3.2 to 3.5 ml.kg-1.min-1) measured at the HRDP and VT2. Conclusions: It could be concluded that S.Dmax method is an accurate and reliable alternative to the expensive and time-consuming invasive methods. Therefore, the S.Dmax method can be used for the determination of anaerobic threshold in healthy young men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic threshold- heart rate deflection point- S.Dmax method- second ventilatory threshold
Svedahl K., & MacIntosh B. R. (2003). Anaerobic threshold: the concept and methods of measurement. Canadian Journal of Applied Physiology. 28(2): 299-323.
Amann M. A. R. K. U. S., Subudhi A. W., Walker J., Eisenman P. A. T. R. I. C. I. A., Shultz B. A. R. R. Y., & Foster C. A. R. L. (2004). An evaluation of the predictive validity and reliability of ventilatory threshold. Medicine and science in sports and exercise. 36: 1716-1722.
Gaskill S. E., Ruby B. C., Walker A. J., Sanchez O. A., Serfass R. C., & Leon A. S. (2001). Validity and reliability of combining three methods to determine ventilatory threshold. Medicine and science in sports and exercise. 33(11): 1841-1848.
Wasserman K., Whipp B. J., Koyl S. N., & Beaver W. L. (1973). Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. Journal of applied physiology. 35(2): 236-243.
Wasserman K., & McIlroy M.B. (1964). Detecting the threshold of anaerobic metabolism in cardiac patients during exercise. The American journal of cardiology. 14(6): 844-852.
Bodner M.E., & Rhodes E.C. (2000). A review of the concept of the heart rate deflection point. Sports Medicine. 30(1): 31-46.
Conconi F., Ferrari M. I. C. H. E. L. E., Ziglio P. G., Droghetti P. A. O. L. A., & Codeca L. U. C. I. A. N. O. (1982). Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. Journal of Applied Physiology. 52(4): 869-873.
Lucia A., Hoyos J., Santalla A., Perez, M., Carvajal A., & Chicharro J. L. (2002). Lactic acidosis, potassium, and the heart rate deflection point in professional road cyclists. British journal of sports medicine. 36(2): 113-117.
Hofmann P., Pokan R., Preidler K., Leitner H., Szolar D., Eber B., & Schwaberger G. (1994). Relationship between heart rate threshold, lactate turn point and myocardial function. International journal of sports medicine. 15(5): 232-237.
Salman zadeh F., Khamane S., Salimi Kh. H., Heidarnejad H. (2000). Investigating Potassium role in making change pattern of ventilation in exercise and effect of beta adrenergic receptors blocking on it. Physiology and Pharmacology. 4(1): 111-116.
Darabi Sh., Khamane S. ( 2006). Investigating the effect of Potassium and blood Lactate on ventilation process in exercise. Journal of Iran basic medical sciences. 9(3): 165-171.
Kiani M.N., Siahkuhian M. (2010). The correlation between Heart Rate Deflection Point (HRDP) and the Potassium Turn Point (KTP) in Athlete Young Men. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 10(1) :64-71
Pokan R., Hofmann P., Preidler K., Leitner H., Dusleag J., Eber B., ... & Klein W. (1993). Correlation between inflection of heart rate/work performance curve and myocardial function in exhausting cycle ergometer exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology. 67(5): 385-388.
Lepretre P. M., Foster C., Koralsztein J. P., & Billat V. L. (2005). Heart rate deflection point as a strategy to defend stroke volume during incremental exercise. Journal of applied physiology. 98(5): 1660-1665.
Asokkumar G. (2004). Anaerobic threshold: Its concept and role in endurance sport. The Malaysian journal of medical sciences. 11: 24-36.
Mikulic P., Vucetic V., & Sentija D. (2011). Strong relationship between heart rate deflection point and ventilatory threshold in trained rowers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 25(2): 360-366.
Grazzi G., Casoni I., Mazzoni G., & Uliari S. (2005). Protocol for the Conconi test and determination of the heart rate deflection point. Physiological research. 54(4): 473.
Debray P., & Dey S.K. (2007). A comparison of the point of deflection from linearity of heart rate and the ventilatory threshold in the determination of the anaerobic threshold in Indian boys. Journal of physiological anthropology. 26(1): 31-37.
Erdogan A., Cetin C., Karatosun H., & Baydar M.L. (2010). Non-invasive indices for the estimation of the anaerobic threshold of oarsmen. Journal of International Medical Research. 38(3): 901-915.
Hofmann P., Von Duvillard S.P., Seibert F.J., et al. (2001). %HRmax target heart rate is dependent on heart rate performance curve deflection. Medicine and science in sports and exercise. 33:1726-1731.
Vachon J. A., Bassett D. R., & Clarke S. (1999). Validity of the heart rate deflection point as a predictor of lactate threshold during running. Journal of Applied Physiology. 87(1): 452-459.
Çelik Ö., Kosar S. N., Korkusuz F., & Bozkurt M. (2005). Reliability and validity of the modified Conconi test on concept II rowing ergometers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 19(4): 871-877.
Tokmakidis S. P., Leger L. A., & Pilianidis T. C. (1998). Failure to obtain a unique threshold on the blood lactate concentration curve during exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology. 77(4): 333-342.
Zacharogiannis E., & Farrally M. (1993). Ventilatory threshold, heart rate deflection point and middle distance running performance. The Journal of sports medicine and physical fitness. 33(4): 337-347.
Jones A. M., & Doust J. H. (1997). The Conconi test is not valid for estimation of the lactate turnpoint in runners. Journal of sports sciences. 15(4): 385-394.
Cheng B., Kuipers H., Snyder A. C., Keizer H. A., Jeukendrup A., & Hesselink M. (1992). A new approach for the determination of ventilatory and lactate thresholds. International journal of sports medicine. 13(7): 518-522.
Kara M., Gökbel H., Bediz C., Ergene N., Ucok K., & Uysal H. (1996). Determination of the heart rate deflection point by the Dmax method. The Journal of sports medicine and physical fitness. 36(1): 31-34.
Nourzad D.H., Siahkuhian M. (2003). Analysis and comparison of different methods in determining anaerobic threshold. Harakat. 20:35-53. Full text in Persian.
Vachon J. A., Bassett D. R., & Clarke S. (1999). Validity of the heart rate deflection point as a predictor of lactate threshold during running. Journal of Applied Physiology. 87(1): 452-459.
Londeree B. R. (1997). Effect of training on lactate/ventilatory thresholds: a meta-analysis. Medicine and science in sports and exercise. 29(6): 837-843.
Siahkouhian M., & Meamarbashi A. (2013). Advanced methodological approach in determination of the heart rate deflection point: S. Dmax versus L. Dmax methods. The Journal of sports medicine and physical fitness. 53(1): 27-33.
Bland J. M., & Altman D. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. The lancet. 327(8476): 307-310.
Portney L. G., & Watkins M. P. (2000). Foundations of clinical research: applications to practice (Vol. 2). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Fabre N., Balestreri F., Pellegrini B., & Schena F. (2010). The modified Dmax method is reliable to predict the second ventilatory threshold in elite cross-country skiers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 24(6): 1546-1552.
Bunc V., Hofmann P., Leitner H., & Gaisl G. (1995). Verification of the heart rate threshold. European journal of applied physiology and occupational physiology. 70(3): 263-269.
Bunc V., & Heller J. (1992). Comparison of two methods of noninvasive anaerobic threshold determination in middle‐aged men. Research in Sports Medicine: An International Journal. 3(2): 87-94.
Cassirame J., Tordi N., Fabre, N., Duc S., Durand F., & Mourot L. (2014). Heart rate variability to assess ventilatory threshold in ski-mountaineering. European journal of sport science. (ahead-of-print), 1-8.
Probst H., Comminot C., & Rojas J. (1989). [Conconi test on the bicycle ergometer]. Schweizerische Zeitschrift fur Sportmedizin. 37(3): 141-147.
Pokan R., Hofmann P., Lehmann M., Leitner H., Eber B., Gasser R., ... & Klein W. (1995). Heart rate deflection related to lactate performance curve and plasma catecholamine response during incremental cycle ergometer exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology. 70(2): 175-179.
Hofmann P, Wonisch M, Pokan R, Schwaberger G, Smekal G, von Duvillard SP. (2005). Beta1-adrenoceptor mediated origin of the heart rate performance curve deflection. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37(10):1704-9.