دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر 16 هفته فعالیت بدنی منظم بر شاخص فعالیت روزانه زندگی (ADL) در جانبازان شیمیائی

مسعود حاجی رسولی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 41-46

چکیده
  مقدمه: طی 8 سال جنگ عراق علیه ایران بیش از 50 هزار نفر به‌عنوان جانبازان شیمیائی به صدمات چشمی، پوستی و ریوی مبتلا شده‌اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه‌های ورزشی منظم بر روی فعالیت‌های روزانه زندگی (ADL) جانبازان شیمیایی بود.مواد و روش‌ها: 100 نفر از جانبازان شیمیایی ریوی استان تهران به‌صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه ...  بیشتر