تأثیر 16 هفته فعالیت بدنی منظم بر شاخص فعالیت روزانه زندگی (ADL) در جانبازان شیمیائی

مسعود حاجی رسولی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 41-46

چکیده
  مقدمه: طی 8 سال جنگ عراق علیه ایران بیش از 50 هزار نفر به‌عنوان جانبازان شیمیائی به صدمات چشمی، پوستی و ریوی مبتلا شده‌اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه‌های ورزشی منظم بر روی فعالیت‌های روزانه زندگی (ADL) جانبازان شیمیایی بود.مواد و روش‌ها: 100 نفر از جانبازان شیمیایی ریوی استان تهران به‌صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه ...  بیشتر