دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین بر پاسخ برخی فاکتورهای التهابی متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز در زنان دارای اضافه وزن

حمیده جاجرمی؛ علی یعقوبی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 77-87

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.77

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرمصرف مقادیر مختلف کافئین برفاکتورهای التهابی پروتئین واکنشگر-C و هموسیستئین متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز درزنان دارای اضافه وزن غیرفعال بود. 12 زن غیرفعال دارای اضافه وزن بادامنه سنی 61/2±5/32 سال و شاخص توده بدنی 63/3±28/27 (kg/m2) انتخاب شدند. این پژوهش در 3مرحله و 2ماه و با رعایت اتمام قاعدگی آزمودنی‌ها و ...  بیشتر