اثر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین بر پاسخ برخی فاکتورهای التهابی متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرمصرف مقادیر مختلف کافئین برفاکتورهای التهابی پروتئین واکنشگر-C و هموسیستئین متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز درزنان دارای اضافه وزن غیرفعال بود. 12 زن غیرفعال دارای اضافه وزن بادامنه سنی 61/2±5/32 سال و شاخص توده بدنی 63/3±28/27 (kg/m2) انتخاب شدند. این پژوهش در 3مرحله و 2ماه و با رعایت اتمام قاعدگی آزمودنی‌ها و در حالت ناشتایی انجام شد. درجلسه اول (اتمام قاعدگی ماه اول)، آزمودنی‌ها کافئین را به صورت دارونما، درمرحله دوم (اتمام قاعدگی ماه دوم) آزمودنی‌ها کافئین به میزان متوسط (6 mg/kgbw) و درمرحله سوم (یک هفته بعد از مرحله دوم) کافئین به میزان بالا (9 mg/kgbw) مصرف و 30 دقیقه بعد ازهر بارمصرف کافئین، آزمون وامانده‌ساز بروس را انجام دادند.  بعد از هر مرحله، ازآزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد و پس ازسانتریفوژ، مقدار CRP و هموسیستئین به ترتیب باروش‌های آنزیماتیک و ایمنونفلومتری اندازه‌گیری شدند. داده‌های پژوهش بااستفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی‌داری 05/0p < تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌های پژوهش نشان داد که مصرف مقدار متوسط کافئین (05/0P>) و همچنین مصرف مقدار بالای کافئین بر CRP زنان دارای اضافه وزن غیرفعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز تأثیر نداشته است  (05/0P>). در مقابل یافته‌های تحقیق نشان داد که مصرف مقدار متوسط کافئین (05/0p <) و همچنین مصرف مقدار بالای کافئین بر هموسیستئین زنان دارای اضافه وزن غیرفعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز تأثیر داشته است  (05/0p <). در نهایت می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً با مصرف دوزهای متوسط و بالای کافئین میزان التهاب ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز را کاهش می دهد.

عنوان مقاله [English]

Effect of medium and high dose of caffeine on response of inflammatory factors after exhaustive exercise in overweight women

نویسنده [English]

 • Ali yaghoubi 2
2 Faculty member of Islamic Azad University, Bojnourd Branch
چکیده [English]

The aim this study was investigated the effect of different doses of caffeine on some inflammatory factors in overweight women after exhaustive exercise. 12 inactive overweight women were selected aged 32.5±2.61 years and BMI 27.28±3.63 (kg/m2). This study was conducted in 3 steps and 2 months and with observance of subject’s menopause and in the fasting state. In the first session (the first month of menopause), subjects consumed caffeine for placebo, in the second stage (menopause second month) subjects consumed caffeine for average caffeine (6 mg/kg) and the third stage (after a week of second stage) subjects consumed caffeine for high levels (9 mg/kg) and carried Bruce exhaustive tests out 30 minutes after each dose of caffeine. After each stage, were taken at the subjects' blood samples. Data were analyzed by using repeated ANOVA and post hoc (LSD) at the significant level (p0.05), as well as high levels of caffeine consumption had no effect on CRP of overweight inactive women after exhaustive exercise (P>0.05). The findings showed that consumption of moderate amounts of caffeine (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caffeine
 • Exhaustive Exercise
 • Reactive Protein C
 • Homocysteine
 1. . Pour Ali FA. Overweight and obesity, threats and challenges. Journal of Health Department of Tabriz University of Medical Sciences. 2013; 2(6). (In persian)
 2. . Bastard JP, Maachi M, Lagathu C, Kim MJ, Caron M, Vidal H, Capeau J, Feve B. Recent advances in the relationship between obesity, inflammation, and insulin resistance.National Institutes of Health. (2006); 17(1): 4-12.
 3. . Abramson JL, Vaccarino V. Relationship between physical activity and inflammation among apparently healthy middle-aged older us adults. Arch Intern Med. (2005); 162: 1286-92.
 4. . Blake GJ, Ridker PM. Novel clinical markers of vascular wall inflammation. Circ Res. (2001); 89: 763-71.
 5. . Ridker P. M, Rifai N, Lynda R, Julie E B, Nancy RC. Caparison of C-reactive protein and LDL cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events: New England J.Medicine. (2002); 347: 1557-65.
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1395
 • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1397