تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی آیریزین و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق

رضوان خیراندیش

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-88

چکیده
  چکیده:هدف تحقیق :آیریزین مایوکین، آدیپوکین، و نوروکین جدیدی است که اخیراً در انسان و موش کشف شده است، شواهد نشان می‌دهد آیریزین در انسان، با چاقی و دیابت ارتباط دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر تمرین بلند‌مدت پیلاتس بر سطح سرمی آیریزین و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق، انجام شده است.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی با طرح ...  بیشتر