دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF بزاقِ کودکان

آی ناز پورمطهری؛ رعنا فیاض میلانی؛ احد عباسی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 78-96

چکیده
  هدف: با توجه به پتانسیل بالای شکل‎پذیری عصبی در کودکان، یافتن بهترین روش‎های تمرینی برای رسیدن به سازگاری های عصبی مناسب  بسیار حائز اهمیت است. BDNFبه عنوان عضوی از خانواده نروتروفین ها، یکی از شاخص های رشد عصبی است که در پاسخ به فعالیت ورزشی افزایش می یابد .هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر دو نوع تمرین مقاومتی ثابت و معلق بر سطوح BDNFبزاق ...  بیشتر