دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
بررسی وضعیت مصرف درشت مغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز

پروانه دولت آبادی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 107-116

چکیده
  هدف: مسابقات پارالمپیک مهمترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کمتوان جسمی است. حضور در رقابتهای ورزشی و عملکرد عالینیازمند جنبههای متفاوتی از جمله تغذیه صحیح است. به نظر میرسد الگوی تغذیهای ورزشکاران، بهویژه ورزشکاران پارالمپیک صحیح نیست.هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مصرف درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز ...  بیشتر