دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی استرادیول، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه دارای اضافه وزن

ماندانا غلامی؛ ریحانه تطهیری مقدم

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 31-43

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.31

چکیده
  هدف: از بین هورمون های مهم جنسی که تغییرات در غلظت آنها با پاتوژنز بیماری های مختلف مرتبط است، می توان بهگلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی ) SHBG ( و استرادیول اشاره کرد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفتهتمرین مقاومتی منتخب بر سطوح سرمی استرادیول، SHBG و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه دارای اضافه وزن بود.روشها: بیست زن پیش یائسه دارای اضافه ...  بیشتر