دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر تمرین تناوبی پر شدت بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتیک در بافت قلبی موش های نر پیر نژاد C57BL/6

رحمان سوری؛ مریم زارع شحنه؛ سیروس چوبینه؛ اعظم رمضان خانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  هدف: ژنهای Bax و Bcl-2 ازجمله ژن های مهم مسیر داخلی آپوپتوز می باشند. از طرفی، تأثیر فعالیت های ورزشی تناوبی و پرشدت روی سازوکارهای دخیل در فرآیند پیری کمتر موردتوجه قرارگرفته اند. لذا، پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر تمرین تناوبیپر شدت بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتیک ) Bax و Bcl2 ( در بافت قلبی موش های نر پیر انجام شد.روش ها: این مطالعه تجربی روی ...  بیشتر