تأثیر تمرین تناوبی پر شدت بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتیک در بافت قلبی موش های نر پیر نژاد C57BL/6

رحمان سوری؛ مریم زارع شحنه؛ سیروس چوبینه؛ اعظم رمضان خانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  هدف: ژنهای Bax و Bcl-2 ازجمله ژن های مهم مسیر داخلی آپوپتوز می باشند. از طرفی، تأثیر فعالیت های ورزشی تناوبی و پرشدت روی سازوکارهای دخیل در فرآیند پیری کمتر موردتوجه قرارگرفته اند. لذا، پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر تمرین تناوبیپر شدت بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتیک ) Bax و Bcl2 ( در بافت قلبی موش های نر پیر انجام شد.روش ها: این مطالعه تجربی روی ...  بیشتر