دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
بررسی کارایی سه روش بازگشت به حالت اولیه بعد از مسابقه فوتبال در بازیکنان حرفه ای جوان

جلیل رئیسی؛ محمد کرمی باصری

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 101-114

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.101

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی کارایی سه روش بازگشت به حالت اولیه فعال،  آب سرد و حمام متضاد بعد از مسابقه فوتبال  بر عملکرد بازیکنان جوان حرفه ای  بود. 25 نفر از فوتبالیست های جوان  باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این پژوهش شرکت نمودند. جهت بررسی درک کوفتگی بازیکنان از پرسشنامه درک کوفتگی استفاده شد. به منظور سنجش عملکرد  از آزمون سارجنت، ...  بیشتر