تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال

یحیی محمدنژادپناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.93

چکیده
  هدف: همواره تلومرها و طول آنها، به عنوان بیومارکر های مهم در روند عمر مورد توجه قرار گرفتهاند. کوتاه شدگی طولتلومر و فعالیت تلومراز، با استرسهای روانی و فاکتورهای خطرزا ارتباط تنگاتنگی دارند. لذا این مقاله، در نظر دارد تا بهبررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی  تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و میزان بیان پروتئین متصل به تلومرمردان ...  بیشتر