تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت­هفته تمرین  مقاومتی­ـ­تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر­فعال بود.روش­بررسی: تعداد 20 مرد جوان غیر­فعال از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین(10 نفر) و گروه کنترل­(10 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل تمرین همزمان مقاومتی و تناوبی که هر جلسه آن شامل دو مرحله بود. مرحله اول، تمرین­تناوبی شامل 30 دقیقه دویدن برروی نوار­گردان بود. درمرحله دوم اجرای تمرین مقاومتی به مدت 30 دقیقه انجام می­شد. نیم ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین 10 میلی لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی­ها گرفته­شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری  t (مستقل و وابسته) استفاده و سطح معناداری در کلیه آزمون ها 05/0P≤ در نظر گرفته شد.یافته­ها: یافته­های تحقیق حاضر نشان­داد هشت هفته تمرین مقاومتی­ـ­تناوبی مانع از کوتاه­شدن طول تلومر شده و باعث افزایش فعالیت تلومراز می­شود. علاوه بر این، افزایش معنادار مقادیر TRF2  در مقایسه با قبل تمرین دیده شد.نتیجه­گیری: در نهایت، هشت هفته تمرین ترکیبی باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی آزمودنی­ها گردید. بنابراین، به نظر می­رسد هشت هفته تمرین می تواند تأثیر مطلوبی بر بیولوژی تلومر و کیفیت زندگی داشته باشد. از این رو، پیشنهاد می­شود جوانان یک برنامه ورزشی منظم مقاومتی-تناوبی در زندگی روزمره خود در نظر بگیرند تا یک زندگی با کیفیت بهتر و استرس پایین تر داشته باشند و از بسیاری بیماری­ها و فاکتورهای خطر که با سبک زندگی غیرفعال مرتبط اند مصون باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect 8 weeks concurrent training on telomere length, telomerase activity and TRF2 in sedentary young men

نویسندگان [English]

  • yahya Mohammadnajad 1
  • hassan matinhomaee 2
  • Mohammad ali Azarbibijani 1
1 Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Purpose: The aim of study examines the effect of 8 weeks resistance- interval training on telomere length and telomerase activity in sedentary young men.
Methods: Twenty sedentary male students from Islamic Azad University of Eslamshahr were selected and randomly assigned to two groups of training (N=10) and control group (N=10). The training protocol consisted of interval resistance and endurance training, each session consisting of two steps. The first step was an interval training consisting followed by 30 minutes. In the second stage, resistance training was performed for 30 minutes. Blood samples were taken a half hour before the first training session and 24 hours after last training session, 10 ml of blood was taken from the brachial vein of the subjects. Independent and dependent t-test was used for data analysis and significance level in all tests was considered P≤0.05.
Results: The findings of present study revealed that eight weeks of interval resistance training prevented the telomere length shortening and increased telomerase activity. In addition, TRF2 levels were significantly increased compared to pre-training.
Conclusions: Finally, eight weeks of interval resistance training significantly increased the quality of life of the subjects. Therefore, it seems that eight weeks of interval resistance training can have a beneficial effect on telomere biology and quality of life. Hence, it is suggested that young people consider a regular interval resistance training in their everyday lives in order to have a better quality of life and lower stress, and that they safe from relate to many diseases and risk factors associated with inactive lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance- interval training
  • Telomere
  • Telomerase
  • TRF2
Geraldine Aubert and Peter M.landsdorp . Telomeres and Aging . Physiol Rev 88:557-579, 2008 ; physrev.00026.
Hisko Oeseburg & Rudolf A. de Boer & Wiek H. van Gilst. Telomere biology in healthy aging and disease. Pflugers Arch - Eur J Physiol 2010; 459:259–268
K.Sreenivasulu and M.Vijaya Lakshmi. Telomerase: Roles in aging, cancer and hereditary