تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن عوامل تنظیمی عضله زایی MyF5 و میوژنین در عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی

سهیل بیگلری؛ عباسعلی گائینی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 109-116

چکیده
  هدف: باوجود نقش مهم فرایند عضله زایی در بازسازی و رشد عضلۀ اسکلتی، تأثیر تمرین های تناوبی خیلی شدید ) HIIT ( بر عواملآن مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته HIIT بر عوامل مهم عضله زایی )عامل عضله زایی 5 ( MyF5 )و میوژنین( در عضلۀ دوقلوی موش های صحرایی است.روش ها: در این مطالعه، 16 موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 10 هفته و محدودۀ وزنی ...  بیشتر