دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن عوامل تنظیمی عضله زایی MyF5 و میوژنین در عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی

سهیل بیگلری؛ عباسعلی گائینی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 109-116

چکیده
  هدف: باوجود نقش مهم فرایند عضله زایی در بازسازی و رشد عضلۀ اسکلتی، تأثیر تمرین های تناوبی خیلی شدید ) HIIT ( بر عواملآن مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته HIIT بر عوامل مهم عضله زایی )عامل عضله زایی 5 ( MyF5 )و میوژنین( در عضلۀ دوقلوی موش های صحرایی است.روش ها: در این مطالعه، 16 موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 10 هفته و محدودۀ وزنی ...  بیشتر