تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر

بابی سان عسکری؛ ناهید بیژه؛ امیر رشیدلمیر

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 115-127

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.115

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCox-2 و p53 در بافت کولورکتال موش های صحرایی نر بود. روش شناسی: در مجموع 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل: تزریق سالین (کنترل)، تمرین مقاومتی+ تزریق سالین (تمرین)، تمرین مقاومتی+تزریق IGF-1 (ترکیبی)، تزریق IGF-1 (تزریق) تقسیم شدند. پروتکل ...  بیشتر