تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های 3‌SIRT و 1‌OGG بافت کبد موش های نر

محمد اسماعیل افضل پور؛ هادی سریر؛ زوفا زنجیریان؛ محسن محمدنیا احمدی؛ الهام قاسمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.111

چکیده
  هدف: سیرتوئین -3 (SIRT3) یک استیل­زدای میتوکندریایی است که از طریق استیلاسیون پروتئین اگزو گوانین گلیکوسیلاز-1 (OGG1)، سبب ترمیم آسیب های DNA میتوکندریایی و جلوگیری از آپوپتوزیس سلولی می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید همراه با مصرف رزوراترول، بر سطوح SIRT3 وOGG1 بافـت کبد موش های صحرایی نر ویستار بود. روشها: ...  بیشتر