دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
مقایسۀ اثر فشار ا کسایشی ناشی از ده هفته شنای متوسط و طولانیمدت بر رگزایی بطن چپ موشهای صحرایی نر

ملیحه اردکانی زاده؛ لیلا وصالی اکبرپور

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 119-130

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.119

چکیده
  هدف: در مطالعات پیشین، بین رگ‌زایی و فشار اکسایشی رابطه‌ای عنوان شده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثر دو پروتکل متوسط و طولانی‌مدت بر رگ‌زایی بطن چپ موش‌های صحرایی نر انجام گرفت. روش‌ها: تعداد 18 سر موش نر صحرایی (20±210 گرم) به‌صورت تصادفی به سه گروه همتای کنترل، شنای متوسط و طولانی‌مدت تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به ...  بیشتر