مقایسۀ اثر فشار ا کسایشی ناشی از ده هفته شنای متوسط و طولانیمدت بر رگزایی بطن چپ موشهای صحرایی نر

ملیحه اردکانی زاده؛ لیلا وصالی اکبرپور

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 119-130

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.119

چکیده
  هدف: در مطالعات پیشین، بین رگ‌زایی و فشار اکسایشی رابطه‌ای عنوان شده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثر دو پروتکل متوسط و طولانی‌مدت بر رگ‌زایی بطن چپ موش‌های صحرایی نر انجام گرفت. روش‌ها: تعداد 18 سر موش نر صحرایی (20±210 گرم) به‌صورت تصادفی به سه گروه همتای کنترل، شنای متوسط و طولانی‌مدت تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به ...  بیشتر