مقایسة دوازده هفته تمرین تناوبی شدید و پیوسته با شدت متوسط بر نشانگرهای التهابی پیش‌بینی‌کنندة بیماری‌های قلبی عروقی زنان یائسة چاق

سیروان آتشک؛ وحیده کیانمرز بناب؛ رضا رشدی بناب

دوره 14، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 101-114

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.2.101

چکیده
  هدف: پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند دوران یائسگی با افزایش چاقی و التهاب همراه است و به افزایش خطر بیماری‌های قلبی- عروقی منجر می‌شود. با این حال، بیان شده است تمرینات ورزشی شیوة مؤثری برای جلوگیری و کاهش این عوامل است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسة تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات پیوسته با شدت متوسط بر نشانگرهای ...  بیشتر