تأثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر کمرین در بافت کبد و چربی احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر مبتلا به سندروم متابولیک

حسین زهرایی؛ مهدی مقرنسی؛ محمداسماعیل افضل پور؛ حامد فنایی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.33

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر کمرین بافت چربی احشایی و کبد و مقاومت به انسولین در موش‌های مبتلا به سندروم متابولیک است. روش‌ها: پس از القای موش‌ها به سندروم متابولیک، به‌منظور اجرای برنامه، موش‌ها (32n=) به‌طور تصادفی به چهار گروه (8n=) کنترل استاندارد یا سالم، کنترل سندروم متابولیک، ...  بیشتر