تأثیر تعاملی تمرین شنا و مکمل کراتین بر مقاومت انسولینی و تحمل گلوکز موش‌های صحرایی نر چاق

حسام پارسا؛ مرتضی زارعی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.83

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مکمل کراتین به‌تنهایی یا در حالت ترکیب با ورزش شنا بر مقاومت انسولینی، تحمل گلوکز و کارایی انسولین موش‌های صحرایی نر چاق انجام گرفت.روش‌ها: 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (15±160 گرم)، به‌صورت تصادفی در پنج گروه قرار گرفتند: کنترل، غذای پرچرب، مکمل کراتین، تمرین شنا و مکمل کراتین همراه با تمرین ...  بیشتر