دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و ریلاکسین زنان ‏یائسه

Mohammad Hossein Rezvani

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 99-106

چکیده
  مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ریلاکسین زنان یائسه است، روش: در این تحقیق تعداد 20 زن یائسه  بطور تصادفی  در دو گروه  تجربی 11 نفر و کنترل 9 نفر  قرار گرفتند، گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته، 2 روز در هفته با شدت 20-30٪1RM[1] تمرین کردند، ولی گروه کنترل در این مدت فعالیت های معمولی خود ...  بیشتر