تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و ریلاکسین زنان ‏یائسه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده تربیت بدنی

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ریلاکسین زنان یائسه است، روش: در این تحقیق تعداد 20 زن یائسه  بطور تصادفی  در دو گروه  تجربی 11 نفر و کنترل 9 نفر  قرار گرفتند، گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته، 2 روز در هفته با شدت 20-30٪1RM[1] تمرین کردند، ولی گروه کنترل در این مدت فعالیت های معمولی خود را داشتند.اندازه گیری شاخص های ترکیب بدنی با استفاده ازدستگاه In body و سطح سرمی ریلاکسین با باکیت ساخت کشور چین، در 2 مرحله، یک هفته قبل از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از اخرین جلسه تمرین در هفته هشتم از هر دو گروه در وضعیت ناشتایی به عمل آمد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ازمون تحلیل کواریانس و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0p≤ و از نرم افزار SPSS نسخه 18استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد ترکیب هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری باعث کاهش معنادار سطوح کلسترول تام، تری‌گلیسرید، LDL، ریلاکسین و افزایش HDL نسبت به مقادیر قبل از مداخله شد.همچنین وزن بدن، توده‌چربی، درصد‌چربی، توده‌خالص‌بدن و BMI[2] به طور معناداری درگروه تجربی کاهش یافت، اما کاهش شاخص‌های مرتبط با چاقی شکمی (اندازه‌دور‌کمر، دور‌باسن و WHR) به لحاظ آماری معنادار نبود، همچنین بین سطح سرمی ریلاکسین با اجزاء ترکیب بدنی ارتباط معناداری مشاهده نشد، و ارتباط سطح سرمی ریلاکسین با چربی های خون تنها در سطح سرمی‌کلسترول و LDL معنادار بود. نتیجه گیری: بنابراین کاهش سطح سرمی‌ریلاکسین ناشی از محدودیت کالری همراه با تمرین مقاومتی می‌تواند بر کاهش عوارض دوران یائسگی اثر گذار باشد و انها را تحت تاثیر قرار دهد.[1] 1Repetition  maximum[2] Body mass index

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of eight weeks resistance training and low calorie diet on body ‎composition and relaxin of postmenopausal women

چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to evaluate the effects of resistance training and low calorie diet ‎on body composition relaxin serum level of postmenopausal women.‎
Methods:In this research ‎‏20‏‎ post-menopausal women were purposefully selected and randomly ‎divided into two groups (experimental group, n = ‎‏11‏‎ and control group = ‎‏9‏‎), the experimental ‎group training for ‎‏8‏‎ weeks and every week ‎‏2‏‎ days with the intensity of ‎‏20‏‎-‎‏30%‏‎ ‎‏1‏RM‏1‏‎, the ‎control group continued their activities during a period of ‎‏2‏‎ month.‎
Body composition's factors by Inbody device and relaxin serum level with China's kit was ‎measured in the fasting state, in two stages, one week before the start of the training program ‎and ‎‏48‏‎ hours after the last training session in the eighth weeks was carried out.‎
The covariance and Pearson correlation test analysis were used for data analysis, level of ‎significance was considered by SPSS ‎‏18‏‎ ‎‏)‏p≤‎‏0/05.(‏
Results:The results showed that eight weeks of resistance training and low-calorie diet ‎significantly reduced total cholesterol levels, triglycerides, LDL, relaxin and an increase in HDL ‎values before the intervention.‎
Also body weight, fat mass, fat percent, lean body mass and BMI‏2‏‎ of the experimental group ‎was significantly decreased, while the decrease of related indicators of abdominal obesity (waist ‎size, hip and WHR) statistically is not significant, and also there were no significant relationship ‎between relaxin serum levels and the components of body composition, and the relationship ‎between relaxin serum levels and blood lipids in cholesterol serum level and LDL was ‎significant.‎
Conclusion: Therefore decreased of relaxin serum levels induced by caloric restriction ‎combined with resistance training can be effective in reducing the symptoms of menopause and ‎affect them.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance training
 • body composition
 • ‎‏ ‏Low calorie diet
 • Relaxin
 • ‎‏ ‏post-menopausal
 1. ‎(‎‏1‏‎).Shackelford LC‎،Leblanc AD،‎ Driscoll TB،Evans HJ،‎ Rianon NJ،Smith SM،‎ Spector E،Feeback DL،‎ ‎Lui D،‎”Resistance exercise as a countermeasure to disuse – induced bone loss،J APPL ‎PHYSIOL(‎‏1985‏‎).‎‏2004‏‎ jul;‎‏97‏‎(‎‏1‏‎):‎‏119‏‎-‎‏29‏
 2. ‏(2).حسینی س ع، (1392).پایان نامه کارشناسی ارشد:"مقایسه پاسخ اکسیداسیون چربی به یک جلسه تمرین هوازی بین زنان یائسه ‏و زنان پیش از سن یائسگی"، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شاهرود
 3. ‎ (‎‏3‏‎).Grady D‎،‎“Clinical practice،‎ Management of menopausal symptoms”‎،‎ N Engl J Med،‎ ‎‏2006‏‎; ‎‏355‏‎(‎‏22‏‎): ‎‏2338‏‎-‎‏47‏
 4. ‏(4).غلامی م، قاسم بگلو ن، نیک بخت ح، اسلامیان ف،(1392)"رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه"علوم تغذیه، ‏شماره 4،ص 55-‏
 5. ‏(5).یوسف زاده ص، (1383)"بررسی تغذیه ،سبک زندگی و ورزش در زنان یائسه شهرستان سبزوار"مجله دانشکده علوم پزشکی و ‏خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،شماره 1:ص 66-‏
 6. ‎(‎‏6‏‎). Al-Azzawia F،‎ Palacios S،‎ “Hormonal changes during menopause”‎،‎ Maturitas ‎‏2009،‎ ‎‏63‏‎(‎‏2‏‎): ‎‏135‏‎-‎‏7،‎ ‎
 7. ‏(7).روغنی ط، ترکمان گ، موثقی ش، هدایتی م،گوشه ب، (1391)."تاثیر برنامه کوتاه مدت راه رفتن مقاومتی روی تردمیل بر ‏ارتباط پارامترهای ترکیب بدنی و سطوح هورمون های استرادیال پروژسترون و کورتیزول در زنان یائسه استئوپروتیک"،پژوهش در ‏علوم توانبخشی،شماره 6،ص 1158-1148‏
 8. ‎ (‎‏8‏‎). Lippert‎،‎ T،‎ H،،‎ Armbruster،‎ F،‎ P،،‎ Seeger،‎ H،،‎ Mueck،‎ A،‎ O،‎ Zwirner،‎ M،،‎ and Voelter،‎ W،‎ (‎‏1996‏‎) ‎‎“Urinary excretion of relaxin after estradiol treatment of postmenopausal women”‎،Clin،‎ Exp،‎ Obstet،‎ ‎Gynecol،‎ ‎‏23،‎ ‎‏65‏‎–‎‏69‏
 9. ‎(‎‏9‏‎).Fisher j‎،c،the qualification of M،D،‎ Department of Medicine and Therapeutics ‎،Faculty of Medicine ‎،University of Glasgow ‎،February ‎‏2009‏
 10. ‏(10).اعظیمیان جزی ا،‏‎ ‎ر م منصوری س م،"تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برهورمون استروژن و درصد چربی بدن زنان یائسه ‏غیرفعال"،سالمند 1391،‎ ‎سال هفتم،‎ ‎شماره بیست و پنجم
 11. ‎(‎‏11‏‎).Ebrahim K‎،‎ Ramezanpoor M،‎ Rezaee-Sahraee A،‎ “Effect of eight weeks of aerobic and progressive ‎exerciseson changes of estrogen hormone and effective factors on bone mass in menopaused sedentary ‎women”‎،‎ Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism ‎‏2010‏‎; ‎‏12‏‎(‎‏4‏‎): ‎‏401‏‎-‎‏8‏
 12. ‎(‎‏12‏‎).Broom DR‎،‎ Stensel DJ،‎ Bishop NC،‎ Burns SF،‎ Miyashita M،‎” Exercise-induced suppression of ‎acylatedghrelin in humans”‎،‎ J Appl Physiol،‎ ‎‏2007‏‎; ‎‏102‏‎(‎‏6‏‎): ‎‏2165‏‎-‎‏71،
 13. ‎(‎‏13‏‎).Consitt LA‎،‎ Copeland JL،‎ Tremblay MS،‎“Endogenous anabolic hormone responses to endurance ‎versusresistance exercise and training in women”‎،‎ Sports Med،‎ ‎‏2003‏‎; ‎‏32‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏1‏‎-‎‏22‏
 14. ‎(‎‏14‏‎).Atkinson C‎،‎ Lampe JW،‎ Tworoger SS،‎ Ulrich CM،‎ Bowen D،‎ Irwin ML،‎ et al،‎”Effects of a ‎moderate intensityexercise intervention on estrogen metabolism in postmenopausal women”‎،‎ Cancer ‎Epidemiol Biomarkers Prev،‎ ‎‏2004‏‎; ‎‏13‏‎(‎‏5‏‎): ‎‏868‏‎-‎‏74‏
 15. ‎(‎‏15‏‎).MC Tiernan A‎،‎ Tworoger SH،S،‎ Ulrich C،M،Yasui Y ‎،lrwin M،L،Rajan K،B،‎ Sorensen B ‎،‎ R ‎udolph R،E،‎ ET AL(‎‏2004‏‎)”Effect of Exercise on serum Estrogen in postmenopausalwomen” joyrnal of ‎cancer Research(‎‏1961‏‎-‎‏1930‏‎).American Journal of Cancer(‎‏1931‏‎-‎‏1940‏‎).April‎‏15،2004:64:29‏‎-‎‏23‏
 16. ‎(‎‏16‏‎).Bryner Rw‎،Ullrich TH،Saures J،Donley D،Hornsby G،Kolar M،et al،‎(‎‏1999‏‎)”Effectsof of resistance ‎vs ‎،aerobic training combined with an ‎‏800‏‎ calorie liquid diet on lean body mass and resting metabolic ‎rate”‎،Journal of the American College of Nutrition،18‏‎(‎‏2‏‎):‎‏115‏‎-‎‏21‏
 17. ‏(18).اگاه هریس م، جان بزرگی م، نجیمی ا، علی پور ا، نور بالا ا، نوحی ش، گلچین ا، (1392)" مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری ـ ‏تغذیه‌ای با مداخله شناختی یک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی ـ فعالیت بدنی در کاهش اضافه وزن و بهبود نیم رخ چربی زنان"دو ‏ماهنامه علمی ـ پژوهشی، سال بیستم،شماره 104،
 18. ‎(‎‏19‏‎).Optimal drop heightly for polymeric training ergonomic،‎ ‎‏1994‏‎; ‎‏37‏‎: `‎‏147‏‎-‎‏148‏
 19. ‎ (‎‏20‏‎).wildman‎،R،P،Schott،l،l،،Brockwell،،،Kuller،L،H،،Sutton Tyrrel،K،A،‎(‎‏2004‏‎)”Dietary exercise ‎intervention Slows menopause associated Prog ression of subclinical atherosclerosis as measured by intima ‎media thickness of the cardiol arteries”‎،‎ J AM COLL cardiol ‎‏44،579‏‎-‎‏585،
 20. ‎(‎‏21‏‎).Wegge ‎،J،K،Roberts،c،k،،Ngo،T،H،،Barnard ‎،R،J،‎(‎‏2004‏‎)”Effect of diet and exercise intervention on ‎inflammatory and adhesion molecules in postmenopausal women with coronary artery disease”‎،‎ J AM ‎COLL Cardiol ‎‏31،1555‏‎-‎‏1560،
 21. ‎(‎‏22‏‎).Wegge ‎،J،K،Roberts،c،k،،Ngo،T،H،،Barnard ‎،R،J،‎(‎‏2004‏‎)”Effect of diet and exercise intervention on ‎inflammatory and adhesion molecules in postmenopausal women with coronary artery disease”‎،‎ J AM ‎COLL Cardiol ‎‏31،1555‏‎-‎‏1560‏
 22. ‎(‎‏23‏‎).Ratamess NA،‎ Alvar BA،‎ Evetoch TK،‎ Housh TJ،‎ Kibler WB،‎ Kraemer WJ،‎ et al،‎ Progression ‎models inresistance training for healthy adults،‎ Medicine & Science in Sports & Exercise ‎‏2009‏‎; ‎‏41‏‎(‎‏3‏‎): ‎‏687‏‎-‎‏708،
 23. ‎(‎‏24‏‎).Guyton AC‎،‎ Hall JE،‎ Text book of medical physiology،‎ ‎‏11‏th ed،‎ Philadelphia: McGraw-Hill; ‎‏2006‏
 24. ‎(‎‏25‏‎).Pachman DR‎،‎ Jones JM،‎ Loprinzi CL،‎ Management of menopause-associated vasomotor symptoms: ‎Currenttreatment options،‎ challenges and future directions،‎ International Journal of Women’s Health ‎‏2010‏‎; ‎‏123‏‎: ‎‏2،35‏
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 خرداد 1396