تأثیر شش هفته تمرین اجباری و اختیاری پیش‌آماده‌سازی بر بیان برخی مولکول‌های چسبان مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های ام اس روش EAE

محمدرضا رحمتی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.57

چکیده
  هدف: حدود 5/2 میلیون نفر در سراسر جهان به مولتیپل اسکلروزیس، بیماری مزمن عصبی-التهابی مغز و نخاع، مبتلا هستند که علت شایع ناتوانی جسمی جدی در جوانان، به‌ویژه زنان است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت اختیاری و اجباری پیش از القای EAE بر بیان مقادیر مولکول‌های چسبان (ICAM-1 و VCAM-1) مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های مادة C57BL/6 است.روش‌ها: ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی IL-17زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس

سید محسن آوندی؛ مرجانه زاهدی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.81

چکیده
  هدف: با توجه به تأثیرات مثبت فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )ام.اس( و نقش اینترلوکین 17IL-17( ( در فرآیند دمیلینه شدن سلول های عصبی، هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین یوگا، بر سطوح سرمی ،IL-17درصد چربی بدن و قدرت عضلانی زنان مبتلا به ام.اس است.روش ها: به این منظور، تعداد 16 زن مبتلا به ام.اس )میانگین سن 7/ 7± 8/ 37 سال، قد 4/ 7± ...  بیشتر

تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر زمان بروز خستگی و برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی بیمارانمولتیپل اسکلروزیس

فرحناز تقی زاده؛ سید محمود حجازی؛ عباس نوریان

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  هدف تحقیق: مولتیپل اسکلروزیس MS بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که با نشان هها و علائم جسمی و روحی مختلف از جمله خستگی و ناتوانی جسمی شناسایی می شود. هدف این پژوهش، عبارت است از، بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر زمان بروز خستگی و برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی بیماران مبتلا به MS روش تحقیق: بدین منظور از میان 100 نفر بیمار زن مبتلا به MS از ...  بیشتر