رابطۀ مدت زمان تحت تنش عضله در تمرین مقاومتی با عوامل مؤثر در رگ‌زایی دختران غیرفعال

راضیه شیری؛ مهسا عبدی؛ صادق امانی شلمزاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-106

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.97

چکیده
   هدف: از جمله تغییراتی که هنگام فعالیت ورزشی در ساختار عروقی عضلۀ اسکلتی برای رفع شرایط استرسی رخ می‌دهد، فرایند رگ‌زایی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین مقاومتی با مدت زمان تحت تنش متفاوت عضله بر برخی عوامل رشد عروقی سرم دختران غیرفعال انجام گرفت. روش‌ها: 20 دانشجوی ...  بیشتر

اثر12 هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون‌های انسولین، رشد و کورتیزول پلاسمایی و رابطه بین آنها در موش‌های نر

حسین عابد نظری؛ مرضیه مزرعه خطیری؛ سجاد احمدی زاد

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1391

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین تغییرات گرلین پلاسما به دنبال12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در موش‌های نر صحرایی و همچنین بررسی ارتباط بین تغییرات گرلین تام پلاسما با تغییرات هورمون‌های انسولین، رشد وکورتیزول بود. روش‌ها: برای انجام این تحقیق تعداد 20 سر موش به دو گروه کنترل(9=n) و تمرین(11=n) تقسیم شدند. موش‌های گروه تمرین به مدت 12 هفته، یک ...  بیشتر

تأثیر تمرین موازی بر سطح هورمون‌های گرلین، انسولین و رشد مردان چاق

محسن اکبرپور

دوره 4، شماره 2 ، اردیبهشت 1390

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر، تعیین اثر 12 هفته تمرین موازی مقاومتی-استقامتی بر سطح سرمی هورمون‌های گرلین آسیل‌دار، انسولین و رشد مردان چاق بود. روش‌شناسی: بدین منظور30 مرد چاق غیر ورزشکار به صورت تصادفی در 2 گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی پروتکل تمرین موازی قدرتی-استقامتی را سه جلسه در هفته به مدت 12 هفته اجرا کرد، درحالی‌که گروه ...  بیشتر